Toespraken

Op deze pagina vindt u toespraken die we, met toestemming van de schrijver, over mogen nemen op onze website.

De selectie van opgenomen toespraken is gedaan door de redactie.

downloads:

Toespraak – De boom van Zacheüs zit vol

In een beeldende vertelling ‘De boom van Zacheüs zit vol’ stelt ds. Klaas de Vries de onvoorwaardelijke aanvaardende liefde van Christus voor ieder mens concreet voor ogen. Een liefde die overrompelend is en een blijdschap geeft die iedere ‘Zacheüs’ doet uitroepen: ‘Ik ga het anders doen. Ik wil leven zoals U het bedoeld heeft!’

Toespraak – De navolging van Christus, een opdracht voor ons allemaal

Ds. Henk de Jong spreekt in zijn toespraak ‘De navolging van Christus – Een opdracht voor ons allemaal’ over het ‘zo zijn’ van de homoseksueel in het kader van het gemeentelijke navolgen van Christus. Het is volgens hem niet goed homoseksualiteit als een gelijkwaardige variant op het heteroseksuele op te vatten. Er is wel degelijk sprake van ongelijkwaardigheid en ds. De Jong spreekt dan ook consequent van ‘deviant’ (afwijking). Dit betekent dat er geen ruimte kan zijn voor het homohuwelijk. Tegelijk meent hij dat niet ieder de gave van onthouding heeft en dat er daarom ruimte moet zijn voor homoseksueel samenleven, ‘als dam tegen de ontucht’. Dit ligt dan wel in de sfeer van het dulden, het niet veroordelen. Zodat wat bij het gemeentelid een plaats mag hebben, voor een ambtsdrager geen optie is. Hij is vanwege zijn ambt geroepen tot onthouding, want anders verscheurt ‘de kwestie’ de gemeente.

Toespraak – God is meerder dan ons hart

In zijn toespraak ‘God is meerder dan ons hart’ (1 Joh. 3:19, 20) signaleert ds. Wim de Groot dat veel homo’s vol schuldgevoelens zitten. Of die nu terecht of onterecht zijn, ons geweten heeft niet het laatste woord. God ziet niet alleen je zonden, maar ziet jou en mij in het verlengde van Christus. Niet je ervaringen zijn normatief, maar Gods Woord: je wordt gerechtvaardigd, ondanks dat je zondaar bent. Kijk naar jezelf door Gods ogen: aanvaard en geliefd. Kijk in de kerk zo ook naar elkaar: naar mensen die allemaal leven van genade. De Groot pleit ervoor dat homo’s en masse uit de kast komen. Zonder maskers als homo door het kerkelijke leven gaan. Met of zonder relatie. Met je eigen mening. Met je eigen ik. Het zal de mensen met zichzelf confronteren: hoe denk ik over genade? Het zal ook beter zijn voor de integratie van homo’s in het kerkelijk leven. Als je als homo niet kwetsbaar durft te zijn, hoe kun je dan verwachten dat de ander oog voor je heeft?

Waar geleefd wordt van genade mag je veel verwachten. Waar de Geest de ruimte krijgt, is openheid. En kwetsbaarheid. En vooral: liefde. Daar geef je de ander de ruimte.


Toespraak – Help de kerkenraad uit de kast te komen

In zijn toespraak ‘Help de kerkenraad uit de kast te komen’ geeft Wouter Rozema advies hoe de gemeente van Christus een veilige omgeving kan zijn voor homoseksuelen. Daarvoor is nodig: 1. Veiligheid, om jezelf te zijn als homoseksueel en daarover vrijuit te kunnen spreken. 2. Vertrouwen, om niet afgewezen te worden vanwege je geaardheid. 3. Verbinding, om samen met andere gemeenteleden een taak te doen die bij je past.

Zijn adviezen zijn vooral gericht op kerkenraden. Ze bevatten onder meer een aantal concrete do’s en don’ts voor de prediking, het gebed in de kerkdienst en de onderlinge omgang tussen gemeenteleden.


Toespraak – Hermeneutiek en homoseksualiteit

In deze toespraak bespreekt dr. Jan Hoek (Theolog. Univ. PKN) een aantal hermeneutische vragen en opvattingen inzake homoseksualiteit. Hij is kritisch over een reeks moderne hermeneutische visies en komt tot een eigen visie die hij typeert als een geamendeerde klassiek-christelijke visie op homoseksualiteit. Daarin ziet hij geen bijbelse ruimte voor homoseksuele relaties.


Toespraak – Ik bén zo, dus…

In zijn toespraak ‘Ik bén zo, dus…’ brengt ds. Philip Troost het thema ‘verandering van identiteit’ indringend ter sprake. Daarbij gaat het er niet om of een homo hetero kan worden, maar of een oud mens nieuw wil worden, niet alleen in wat hij doet, maar ook in wie hij is. Hoeveel verwachting hebben we nog dat God ons, homo en hetero, werkelijk tot andere mensen maakt? Hij schetst om te beginnen de Bijbelse lijn rond het thema ‘verandering van identiteit in Christus’. vervolgens zoomt hij in op de identiteitsontwikkeling als man of als vrouw, de zogenaamde ‘gender-identiteit’. In een nawoord gaat Troost uitvoerig in op kritische reacties, waarbij pastorale handreikingen voor omgaan met wonden, zonden en bindingen worden gedaan.


Toespraak – Navolging – ook rond homoseksualiteit

In zijn inleiding ‘Navolging – ook rond homoseksualiteit’ voert prof. Ad de Bruijne een vurig pleidooi voor radicale navolging van Christus binnen de héle gemeente.‘Als navolging van Christus in de hele gemeente merkbaar is, zijn homo’s minder geïsoleerd en eenzaam’, stelt hij. Het gaat om een oriëntatie op het komende Koninkrijk: niet zozeer ons geluk hier en nu staat centraal, maar het ‘meer dan gewone’ van de op Gods toekomst gerichte mens. Volgens hem heeft de kerk van nu in dit opzicht een reformatie nodig. En voor christenhomo’s is daarin wellicht een voortrekkersrol weggelegd. ‘Als homo’s de valkuil van het zelfbeklag vermijden en radicaal gaan voor Jezus, vormen zij in de kerk een levende oproep tot reformatie en in de cultuur een dringende uitnodiging tot God.’


Toespraak – Pastorale hulp aan homo ‘s en hun ouders

In zijn toespraak ‘Pastorale hulp aan homo’s en hun ouders’ geeft ds. Bas van Zuijlekom een handreiking aan ambtsdragers om zowel degene die homo is als degene die vader of moeder van een homo is zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. In het eerste deel bespreekt Van Zuijlekom het proces waar ouders doorheen gaan als zoon of dochter uit de kast is gekomen. Voor de hulpbiedende ambtsdrager is het van belang om te begrijpen in welke fase van verwerking de ouder zit. In het tweede deel doet hij hetzelfde voor de homo. In beide delen geeft hij concrete handreikingen en waarschuwt hij voor valkuilen.


Toespraak – Plaats voor homofielen in de gemeente van Christus

In de toespraak ‘Plaats voor homofielen in de gemeente van Christus?’ beantwoordt ds. Jan Mudde de vraag aan welke voorwaarden het klimaat rond homofilie in de kerken moet voldoen, willen homo’s vrijmoedig voor hun geaardheid uit kunnen komen. Volgens hem  is daarvoor nodig dat homofilie bespreekbaar is, dat er in een veilige sfeer over gesproken kan worden en dat er ruimte voor homo’s is om hun weg te zoeken en te vinden zonder dat die weg door de gemeente wordt voorgeschreven. Naar de mening van Mudde is homoseksualiteit een blijk van de gebrokenheid van de schepping na de zondeval. Niettemin vindt hij dat er in de christelijke gemeente ruimte moet zijn voor homofielen, ook voor degenen die in een homoverbintenis leven. Hij noemt dat een ‘tegemoetkomendheid’, een ‘barmhartige concessie’, en ziet daarvoor ruimte vanuit de Bijbel, omdat: 1. het niet strijdig is met de Bijbelse grondwoorden liefde, gerechtigheid en trouw; 2. God in de Bijbel in zijn barmhartigheid de kwetsbare mens op diverse manieren tegemoet komt; 3. het verlangen van mensen naar een levenspartner vanuit de Bijbel een gerechtvaardigd menselijk verlangen is.


Toespraak – Verder met Douma?

Ds. Tonnis Huttenga stelt in zijn toespraak ‘Verder met Douma?’ dat de gebruikelijke en ook door Douma gehanteerde benadering ‘Je mag het wel zijn, maar niet doen’ in deze tijd niet meer voldoet. Hij pleit voor het openlaten van relaties in liefde en trouw. De Bijbelse gegevens die het tegendeel lijken te zeggen, zijn cultureel bepaald.


Toespraak – Verder met het Evangelie van Jezus Christus

In zijn toespraak ‘Verder met het Evangelie van Jezus Christus’ stelt dr. Wolter Rose, universitair docent Theologische Universiteit Kampen en zelf homoseksueel, dat er om het Evangelie uit te leggen vier woorden nodig zijn: vrijspraak, adoptie, glorie en transformatie. Om samen verder te komen als gemeente van Christus en als homo’s en lesbiennes in die gemeente, helpen volgens hem vooral de begrippen ‘vrijspraak’ en ‘adoptie’. Wie gelooft in Jezus Christus weet zich uit genade door God vrijgesproken en als kind aangenomen. Dat verbindt homoseksuele en heteroseksuele gemeenteleden aan elkaar, meer dan aan wie ook. Rose bepleit in zijn toespraak een driedubbele bekering om dingen die in de gemeente vastzitten in beweging te brengen:

1. Broeders en zusters moeten zich ontworstelen aan een ongepaste verlegenheid omtrent homoseksualiteit en homo’s en lesbiennes binnen en buiten de christelijke gemeente.

2. Broeders en zusters moeten erkennen dat het pleiten voor het als normaal aanvaarden van een seksuele relatie tussen mensen van hetzelfde geslacht in het koninkrijk van God een heilloze weg is, omdat het ingaat tegen de wil van de God.

3. Broeders en zusters moeten samen gaan ontdekken dat homo’s en lesbiennes werkelijks iets te bieden hebben aan de christelijke gemeente in een samenleving die steeds harder seculariseert.


Toespraak – Worden wie je bent

In zijn toespraak ‘Worden wie je bent – Over de gelijkenis van de verloren broers’ verplaatst Marco Derks zich in het perspectief van de oudste zoon, als oudste in gesprek met zijn jongere broer. Op deze manier introduceert hij beeldend en concreet het thema ‘Worden wie je bent’, menselijke identiteit als altijd ‘under construction’. Hij komt uit bij een uitspraak van Augustinus over het heilig avondmaal: ‘Ontvang wie je bent en word wat je ontvangt, lichaam van Christus.’ Het thema homoseksualiteit is onbenoemd aanwezig vanwege het feit dat hij als homoseksueel een vergadering van homo’s en lesbiennes toespreekt.


Toespraak – Zoek verbinding

In zijn toespraak ‘Zoek verbinding’ wijst ds. Wim de Groot de weg naar verbinding. God heeft in Christus lang geleden verbinding met ons gelegd en van daaruit kun je als homo de verbinding met jezelf zoeken en de verbinding met anderen in de gemeente. Verbinding met jezelf leggen is voor homo’s vaak moeilijk vanwege ervaren afwijzing of schuldgevoelens. Maar God vindt je heel erg gaaf en zegt: dit is mijn zoon, mijn dochter. Jij bent gesierd met de gave van homoseksualiteit. Zo heeft God je gemaakt. Zo heeft Hij je gewild. Zo is Hij trots op jou. Zo heeft God je lief. Zoals je bent. Om verbinding te leggen met je broers en zussen in de kerk moet je als homo uit de kast komen. Laat zien wie je bent. Dat geldt ook voor ouders van homo’s. Schaam je niet voor je kind, maar gooi het open, hoe je worstelt en zoekt. Alleen met maskers af kunnen we in de kerk leren wat genade betekent.

 

Toespraak Homoseksualiteit, zondig of onwennig ?

Ds. Ton Huttenga (GKv studentenpastor in Groningen) neemt zijn uitgangspunt in Lev. 18: 22 en Rom. 1: 25-27. Hij nuanceert het begrip “gruwel” in Leviticus (taboe) maar waarom het taboe is, wordt niet duidelijk uit deze tekst. De oproep van Paulus m.b.t. homoseksualiteit plaatst hij in een breder kader: wat gebeurt er als mensen zaken omkeren en de schepping aanbidden i.p.v. de Schepper? Dan keert God ook andere zaken om: het normale wordt abnormaal en omgekeerd. Maar van afgoderij is in onze tijd geen sprake als liefde en trouw aan de orde zijn in christelijke homorelaties.