↑ Terug naar Rapporten/besluiten

Rapporten en besluiten kerkgenootschappen

downloads:

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit GKv-synode homoseksualiteit – Synode GKv 2017

In november 2017 nam de GKv-synode besluiten over homoseksualiteit. Er werd een studiedeputaatschap homoseksualiteit ingesteld en de kerken werden opgeroepen liefdevol en voorzichtig om te gaan met samenlevende homoseksuele broeders en zusters en terughoudend te zijn wat betreft ontzegging van het avondmaal.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Reacties op besluiten synode Christelijke Gereformeerde Kerken over afwijzing revisieverzoeken homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Synode CGK 2017

Hier zijn diverse reacties te vinden (van dr. B. Loonstra, ds. P. van Dolderen en van de CGK Zwolle) op de afwijzing door de CGK-synode 2017 van de revisieverzoeken van vijftien kerken inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Persverklaring synode Christelijke Gereformeerde Kerken over afwijzing revisieverzoeken homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Synode CGK 2017

Op 14 februari 2017 heeft de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken besluiten genomen over de revisieverzoeken van vijftien kerken over de besluiten van de CGK-synode 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties. De bezwaren van de vijftien kerken richtten zich vooral tegen de volgende synode-uitspraak: ‘seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met het Woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde’. De CGK-synode 2017 heeft de revisieverzoeken afgewezen. In de persverklaring zijn de gronden voor deze afwijzing kort weergegeven.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluiten synode Christelijke Gereformeerde Kerken waarmee de revisieverzoeken inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties worden afgewezen – Synode CGK 2017

Op 14 februari 2017 heeft de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken besluiten genomen over de revisieverzoeken van vijftien kerken over de besluiten van de CGK-synode 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties. De bezwaren van de vijftien kerken richtten zich vooral tegen de volgende synode-uitspraak: ‘seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met het Woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde’. De CGK-synode 2017 heeft de revisieverzoeken afgewezen. In dit document staan 1. drie synodebesluiten die betrekking hebben op alle revisieverzoeken; 2. de persverklaring met een samenvatting van de besluiten; 3. de afzonderlijke synode besluiten per gemeente.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Commissierapport synode Christelijke Gereformeerde Kerken over afwijzing revisieverzoeken homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Synode CGK 2017

Op 14 februari 2017 heeft de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken besluiten genomen over de revisieverzoeken van vijftien kerken over de besluiten van de CGK-synode 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties. De bezwaren van vijftien kerken werden door de synode afgewezen. Dit rapport van de synodecommissie die de besluitvorming voorbereidde, onderbouwt de synodebesluiten. waarin die afwijzing is neergelegd.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Revisieverzoeken van vijftien CGK-gemeenten over het besluit van de synode Christelijke Gereformeerde Kerken van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Synode CGK 2017

In 2013 nam de CGK-synode besluiten over homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Vijftien CGK-gemeenten maakten bezwaar tegen deze besluiten en dienden revisieverzoeken in. De bezwaren richtten zich vooral tegen de volgende synode-uitspraak: ‘seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met het Woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde’. Dit document bevat de revisieverzoeken van de vijftien kerken.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit synode Christian Reformed Church  (juni 2016) tot het instellen van een nieuwe studiecommissie inzake menselijke seksualiteit en gender – Synode CRCNA 2016

Aansluitend aan de afwijzing van het meerderheidsrapport van de studiecommissie same-sex-marriage en de bevestiging van het klassieke standpunt van de Christian Reformed Church in Noord-Amerika (zie hieronder) besloot de CRC-synode in juni 2016 een nieuwe studiecommissie te benoemen die de kerk moet helpen om zicht te krijgen op de grondlijnen van een Bijbelse theologie van menselijke seksualiteit en gender. De commissie krijgt daar vijf jaar de tijd voor. De commissie gaat bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines. Voorwaarde is wel dat zij instemmen van het CRC-standpunt inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties. De link verwijst naar een artikel over de besluitvorming door de CRC-synode in het officiële orgaan The Banner.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit synode Christian Reformed Church  (juni 2016) over het rapport van de studiecommissie to provide pastoral guidance re same-sex-marriage – Synode CRCNA 2016

De synode van de Christian Reformed Church in Noord-Amerika heeft in juni 2016 besluiten genomen over het rapport van de studiecommissie over samen-sex-marriage uit 2015. Blijkens de agenda van de synode (vanaf pagina 588) had een groot aantal kerken en classes bezwaar gemaakt tegen het rapport. Het meerderheidsrapport van de commissie, dat voorzichtig openingen zocht in het CRC-standpunt dat vastligt in rapporten uit 1973 en 2002 (ja tegen homoseksuele geaardheid, nee tegen homoseksuele relaties), kreeg op de synode onvoldoende steun. In plaats daarvan koos de synode met 110 tegen 71 stemmen voor de lijn van het minderheidsrapport van de commissie. Daarin wordt onder meer uitgesproken dat homoseksuele relaties bij kerkleden zondig en tuchtwaardig zijn en dat elke rol van predikanten en andere ambtsdragers in een burgerlijk homohuwelijk, laat staan een kerkelijk homohuwelijk, uitgesloten is. De link verwijst naar een artikel over de besluitvorming door de CRC-synode in het officiële orgaan The Banner.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit over het Rapport Ambt en Homoseksualiteit – LV NGK 2015/2016

Hier is het besluit te vinden dat de Landelijke Vergadering van de NGK op 16 januari 2016 nam naar aanleiding van het rapport Ambt en homoseksualiteit. Kort samengevat: Gemeenten moeten homo’s een veilige plek bieden, ook als zij een relatie hebben, maar de ambten worden niet opengesteld voor gemeenteleden met een homoseksuele relatie.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Bijdragen rond en tijdens de behandeling van het rapport Ambt en Homoseksualiteit en verslagen van de bespreking en besluitvorming – LV NGK 2015/2016

Hier zijn bijdragen te vinden die geleverd zijn rond en tijdens de behandeling van het rapport Ambt en Homoseksualiteit op de LV NGK alsmede verslagen van de bespreking en besluitvorming op 21 november 2015 en 16 januari 2016.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Toespraken Bram Wattèl, voorzitter commissie Ambt en Homoseksualiteit op LV NGK 2015/2016

Hier zijn de toespraken te vinden van commissievoorzitter Bram Wattèl, voorafgaand aan de bespreking van en de besluitvorming over het rapport van de commissie Ambt en Homoseksualiteit op de zittingen van de LV Zeewolde op 21 november 2015 en 16 januari 2016.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Reacties op Rapport Ambt en Homoseksualiteit – LV NGK 2015

Hier en onder Diversen zijn reacties te vinden op het rapport plus bijlagen van de Commissie Ambt en Homoseksualiteit, in 2015 uitgebracht aan de Landelijke Vergadering van de NGK.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Themanummer Nader Bekeken oktober 2015 met commentaar op het rapport Ambt en Homoseksualiteit.

In het themanummer van Nader Bekeken (oktober 2015) over homoseksualiteit  hield ds. Pieter Boonstra (GKv) de hermeneutiek van het rapport van de NGK-commissie Ambt en homoseksualiteit kritisch tegen het licht. Volgens hem is het rapport beïnvloed door de ‘moderne hermeneutiek’, waarin vanwege een ‘onoverkomelijk verschil’ tussen de tijd en cultuur van toen en die van vandaag een hermeneutische vertaalslag vanuit de woorden van de Bijbel naar onze tijd en cultuur wordt gemaakt. Volgens Boonstra gaat die vertaalslag ten koste van de onderwerping aan Gods Woord.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Bijlage 4 bij Rapport commissie Ambt en homoseksualiteit LV NGK 2015 – Jan Mudde, Van sjibbolet naar sjalom. Ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van Christus.

Deze uitvoerige bijlage (221 pagina’s) bij het rapport van de commissie ‘Ambt en homoseksualiteit’ gaat in het bijzonder over de exegetische en hermeneutische vragen. Hij ligt ten grondslag aan de betreffende hoofdstukken van het rapport.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Bijlage 6 bij Rapport commissie Ambt en homoseksualiteit LV NGK 2015 – Jan Bouma, Meerwaarde van het ambt

Deze bijlage bij het rapport van de commissie ‘Ambt en homoseksualiteit’ gaat in het bijzonder over de vragen rond het ambt en ligt ten grondslag aan het betreffende hoofdstuk van het rapport.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Rapport commissie Ambt en homoseksualiteit LV NGK 2015

De studiecommissie ‘Ambt en homoseksualiteit’ heeft een verdeeld advies uitgebracht in haar rapport aan de Landelijke Vergadering van de NGK. De meerderheid vindt dat gemeenteleden met een homoseksuele relatie in liefde en trouw ouderling of diaken kunnen worden, de minderheid wijst dat af. De commissieleden zijn unaniem van mening dat de Bijbel “uiterst negatief” oordeelt over homoseksuele contacten, maar zijn het niet eens over de hermeneutische vertaalslag naar deze tijd en cultuur. De meerderheid van de commissie vindt dat “Gods tegemoetkomendheid en barmhartigheid ruimte bieden voor een duurzame en geordende homoseksuele relatie in liefde en trouw” en ziet geen beletsel om gemeenteleden met een dergelijke relatie te roepen tot het ambt van ouderling of diaken. De minderheid van de commissie is van oordeel “dat de Bijbel ten principale geen ruimte biedt voor een homoseksuele relatie in liefde en trouw”.

De commissie werd in 2011 door de LV Houten ingesteld, nadat de GKv-synode een voorstel voor een gezamenlijke studiecommissie afwees. In het najaar zal de LV Zeewolde zich over het rapport buigen en besluiten of de ambten inderdaad opengesteld kunnen worden.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Rapport studiecommissie Christian Reformed Church to provide pastoral guidance re same-sex-marriage

Een studiecommissie van de Christian Reformed Church in Noord-Amerika heeft eind 2015 een rapport gepubliceerd over de vraag hoe de kerk in het huidige politieke en culturele klimaat in Canada en de VS moet omgaan met kerkleden met homoseksuele relaties. De commissie geeft geen zwart-witte antwoorden op vragen waar CRC-gemeenten tegenaan lopen – bijvoorbeeld rond kerklidmaatschap, doop en attestaties – maar probeert met hen mee te denken in het vinden van een liefdevolle weg in de omgang met homostellen. De commissie pleit voor uiterste terughoudendheid in het afhouden van gemeenteleden met een homorelatie van het avondmaal.  Ze moest zich van de CRC-synode baseren op eerdere synodebesluiten, die geen ruimte bieden voor homorelaties, maar plaatst daar wel kritische kanttekeningen bij, met name bij het taalgebruik en de verwijzing naar veranderingstherapieën. In juni 2016 zal de CRC-synode zich over het rapport buigen. Een minderheid van de commissie kiest op onderdelen voor een andere lijn dan de meerderheid.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Tussenrapport commissie Ambt en homoseksualiteit LV NGK 2013

Eind 2013 heeft de commissie Ambt en homoseksualiteit, ingesteld door de LV NGK 2010/2011 een tussenrapport uitgebracht aan de LV NGK. Daarin wordt onder meer verslag gedaan van gesprekken met homoseksuele kerkleden en met vertegenwoordigers van christelijke homo-organisaties en van een enquête onder de gemeenten in de NGK.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Rapport/besluiten GS CGK 2013

De Generale Synode van de CGK heeft in november 2013 een studierapport gepubliceerd over homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Het rapport bestaat uit een visiedocument en een pastorale handreiking. Het visiedocument loopt uit op een kerkelijke uitspraak. Deze bevat de erkenning dat er in het verleden te weinig pastorale aandacht is geweest voor homo’s. Verder wordt uitgesproken dat homoseksuele gemeenteleden gelijkwaardig en volwaardig lid van de gemeente zijn, maar dat homoseksuele omgang en homoseksuele relaties zonde zijn en dat de kerk daarin de weg van kerkelijke vermaning moet gaan.

Reacties op dit rapport en deze uitspraken zijn op deze website te vinden onder Diversen.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit Synode CRC NA 2013

De Synode van de Christian Reformed Church in Noord-Amerika besloot in juni 2013 om de eigen kerken en kerkleden helpen bij het communiceren van de visie van de kerk op homoseksualiteit in de huidige samenleving. De visie op homoseksualiteit zelf, neergelegd in eerdere synodebesluiten staat niet ter discussie – kort door de bocht: een homoseksuele geaardheid is geen zonde, een homoseksuele relatie wel. Voorstellen van synodeleden om die visie opnieuw te doordenken haalden geen meerderheid. Wel vonden de synodeleden dat er reden is om intensief na te denken over de vraag hoe je die visie in deze tijd op een profetische én liefdevolle manier kunt communiceren, zonder water in de wijn te doen, maar ook zonder onnodige weerstand te wekken.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Kerkelijke verklaring over geweld tegen homo’s 2011

Op 17 mei 2011 werd een kerkelijke verklaring gepubliceerd, waarin een groot aantal kerken zich uitsprak tegen geweld tegen homo’s. Ook de Nederlands Gereformeerde Kerken ondertekenden deze verklaring. Ad de Boer zet uiteen waarom de NGK de verklaring ondertekenden, maar ook waarom CGK en GKv dat niet deden, ook al waren ze het met de strekking eens. Ook de tekst van de kerkelijke verklaring is hier te lezen.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit GS GKv 2011

De Generale Synode van de GKv 2011 (Harderwijk) heeft gesproken over de website homoindekerk n.a.v. een revisieverzoek van de kerk te Vroomshoop om de participatie aan de website te beëindigen. De synode heeft aan dat verzoek niet voldaan, maar heeft wel opgedragen enkele aanpassingen op de website door te voeren waardoor meer helderheid zou ontstaan over de verantwoordelijkheid voor de website en de uitgangspunten.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit LV NGK 2010/2011 Ambt en homosesksualiteit

De Landelijke Vergadering 2010/2011 van de NGK heeft besloten een studiecommissie in te stellen over het onderwerp ‘ambt en homoseksuele relaties’.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Rapport LV NGK 2010/2011 Commissie Website homo in de kerk

De NGK-commissie Website homo in de kerk heeft verslag uitgebracht aan de Landelijke Vergadering 2010/2011 over de ontwikkeling en start van www.homoindekerk.nl

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit LV NGK 2010/2011 Website homo in de kerk

In het besluit van de Landelijke Vergadering  2010/2011 krijgt de commissie Website homo in de kerk opdracht om samen met de GKv de site verder te ontwikkelen en te zoeken naar mogelijkheden om ook de CGK daarbij te betrekken.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit GS GKv 2008

Door de Generale Synode GKv is in een appèlzaak een uitspraak gedaan over de vraag, of je kunt volstaan met het nadrukkelijk afraden van het samenwonen van homofiele broeders of zusters die een affectieve relatie met elkaar hebben onder de belofte van uitsluiting van seksuele omgang en zij in die samenwoning volharden, dan wel dat je dit samenwonen moet afwijzen. De Generale Synode kiest voor afwijzen, maar er is geen automatische koppeling tussen afwijzen en het toepassen van tucht.

 

Rapporten en Besluiten landelijke kerkgenootschappen – Behandeling LV NGK 2007

Dit verslag betreft de behandeling van het verzoek van de NGK Oegstgeest en de Regio Kerken in het Zuiden door de Landelijke Vergadering NGK 2007 om te komen tot een pastorale handreiking homoseksualiteit.

 

Rapporten en Besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit LV NGK 2007

Dit is de besluittekst ‘Pastorale handreiking homoseksualiteit’ van de Landelijke Vergadering NGK 2007.

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Rapport Synode CRC NA 2000

De uitgave ‘Pastoral care for homoseksual members’ (2000) omvat twee rapporten over homoseksualiteit van de Christian Reformed Church (CRC) in North America. Het eerste rapport is geschreven voor de CRC-synode 1973. Het behelst een uitvoerige exegetische en hermeneutische studie over wat de Bijbel zegt over homoseksualiteit, met als een van de conclusies dat de Bijbel geen ruimte geeft voor homoseksuele relaties. Het tweede rapport is geschreven voor de CRC-synode 1999 en gaat vooral over de pastorale zorg in de kerk voor homoseksuele gemeenteleden en hun gezinsleden. Het dringt aan op berouw over het tekortschieten daarin en dringt er op aan, dat gemeenten een veilige plek bieden aan homo’s, zodat die niet door afwijzing en eenzaamheid de wereld in gestuurd worden. Beide rapporten zijn door de CRC-synode aanvaard en gelden als richtinggevend voor de kerken en kerkleden.