↑ Terug naar Rapporten/besluiten

Officiele stukken plaatselijke kerken

downloads:

In 2019 stelde de kerkenraad van NGK de Proosdij in Ede een beleidslijn inzake homoseksualiteit vast. Dat gebeurde na een intensief proces in kerkenraad en gemeente.  Het stuk beschrijft het proces, de overwegingen en de uiteindelijke beleidskeuzes.

 

Officiële stukken plaatselijke kerken – Beleidsnotitie – NGK De Lichtboog, Houten

De oudstenraad van NGK De Lichtboog in Houten stelde in september 2017 deze beleidsnotitie vast inzake homoseksualiteit en de omgang met homoseksuele gemeenteleden. Dat gebeurde na een intensief gemeentelijk proces.

 

Van 2015 tot 2017 doorliep NGK De Lichtboog in Houten een gemeentelijk proces rond homoseksualiteit en de omgang met homoseksuele gemeenten. Een commissie uit de gemeente publiceerde in september 2016 bijgaand eindverslag dat werd aangeboden aan de oudstenraad..

 

De NGK Kampen stelde in 2016 beleid vast inzake homoseksualiteit en de omgang met homoseksuele gemeenteleden.

 

De GKv Amersfoort-Centrum publiceerde in 2013 een uitgebreid informatie- en praatstuk ‘Homo’s in de christelijke gemeente’.

Officiële stukken plaatselijke kerken – Handreiking – GKv Heemse

De GKv Heemse stelde in 2013 een handreiking voor ambtsdragers vast ten behoeve van gesprekken met homoseksuele gemeenteleden, hun ouders etc.

Officiële stukken plaatselijke kerken – Beleidsdocument – NGK Voorthuizen/Barneveld

NGK De Ontmoeting (Voorthuizen/Barneveld) stelde in 2016 een beleidsdocument homoseksualiteit vast. Het is te lezen en te downloaden via

http://www.ngkdeontmoeting.nl/homoseksualiteit/

Officiële stukken plaatselijke kerken – Persbericht – NGK Groningen

De kerkenraad van de Tehuisgemeente (NGK Groningen) heeft in 2016 besloten dat gemeenteleden met een homoseksuele relatie in liefde en trouw ouderling en diaken kunnen worden.

Officiële stukken plaatselijke kerken – Beleidsnotitie – NGK Apeldoorn

De NGK Apeldoorn heeft beleid vastgesteld inzake de omgang met homoseksuele gemeenteleden. Belangstellenden kunnen daarover contact opnemen met de scriba: scriba@tabernakelkerk.nl

Officiële stukken plaatselijke kerken – Beleidsnotitie – NGK Veenendaal

De NGK Veenendaal heeft beleid vastgesteld inzake de omgang met homoseksuele gemeenteleden. Belangstellenden kunnen daarover contact opnemen met de scriba: scriba@ngk-veenendaal.nl

Officiële stukken plaatselijke kerken – Notitie over homofilie – NGK Enschede

In de notitie van de kerkenraad van de NGK Enschede wordt het spanningsveld tussen de westerse cultuur en het Koninkrijk van God geschetst, wordt beschreven hoe de Bijbel over homoseksualiteit spreekt en wordt de weg gewezen die de gemeente wil gaan in de omgang met homoseksuele gemeenteleden.

Officiële stukken plaatselijke kerken – GKv Buitenpost – Herderlijk schrijven Relaties en Seksualiteit

Homofielen mogen hun seksualiteit zien als een geschenk van God. Dat kan niet meer gezegd worden als onderlinge aantrekkingskracht overgaat in ‘het bed delen’.

Officiële stukken plaatselijke kerken – GKv Enschede Oost – Notitie pastorale zorg aan (ouders van) homofielen

In de notitie is aandacht voor pastorale zorg aan ouders van homofiele kinderen, pastorale zorg aan homofiele gemeenteleden, inclusief het acceptatie- en waarderingsproces, steeds gecombineerd met enkele concrete handreikingen.

Een handreiking waarin aandacht wordt besteed aan wat de Bijbel over homoseksualiteit zegt en aan de omgang met homoseksuele gemeenteleden. Er is een aparte leeswijzer beschikbaar.

Officiële stukken plaatselijke kerken – GKv Tilburg – Pastorale notitie nr. 3

Een pastorale handreiking over omgaan met seksgerelateerde moeiten: pornografie, huwelijk en seksualiteit, homofilie. Vanuit de opvatting dat de viering van de seksualiteit is ingebed in de relatie tussen man en vrouw, wil de handreiking de weg openen voor onderlinge hulp binnen de gemeente, gericht op bijbels omgaan met (homo)seksualiteit.

Officiële stukken plaatselijke kerken – GKv Zwolle – Christen en homofilie

Op verzoek van de kerkenraden van de GKv in Zwolle hebben vijf schrijvers rond zes verschillende thema’s een christelijke bezinning op vragen rond homoseksualiteit geschreven. Daarbij is aandacht voor vele zaken: verseksualiseerde cultuur, homoseksualiteit en identiteit, pastorale inbedding, tucht en verdraagzaamheid, bijbelse normering, samen gemeente zijn.

Officiële stukken plaatselijke kerken – NGK Nunspeet – Pastorale richtlijnen inzake huwelijk en (homo)seksualiteit

In deze beleidsnotitie over huwelijk, samenwonen en seksualiteit is ook geschreven over homoseksualiteit, met aandacht voor de positie in de gemeente.

.