↑ Terug naar Preken

Nieuwe testament

downloads:

Preek – Ds. W. de Bruin n.a.v. Mattheus 12:14-21

Hoofdlijn: In deze preek na de commotie rond de Nashville Verklaring in januari 2019 wordt Jezus’ missie om het recht van God te brengen – herstel, heelheid, vrede – gezet tegenover een ‘standpuntenkerk’. ‘Rondom Jezus komen mensen tot hun recht. Hij brengt mensen binnen in de liefde van God. Daarbij gaat Jezus het voorzichtigst om met mensen die kwetsbaar zijn’. Hij ziet een kerk voor zich ‘die in nauwe verbondenheid met Jezus geen voorwaarden stelt aan homo’s en lesbiennes’. ‘Als we later in Gods oordeel komen en voor Gods troon staan, dan zal de vraag aan ons niet zijn: ‘had je het juiste standpunt? Klopte je leer?’ Maar de vraag zal zijn: ‘heb je liefgehad, elke naaste, als jezelf?’

Preek – Ds. J.M. Haak n.a.v. Marcus 12:24, 25

Hoofdlijn: In deze preek over homoseksualiteit n.a.v. de Nashville Verklaring storm in januari 2019 wordt de vraag gesteld: ‘Zijn wij een heilige en veilige gemeente?’ Heilig: zien wij elkaar allereerst in Jezus? Veilig: durf je, omdat je elkaar in Jezus kent, uit de kast te komen? De predikant pleit voor het volgen van Jezus in een liefdevolle houding naar anderen én van Jezus als degene die terugkomt. ‘Als we met Jezus meekijken en bedenken dat we in de eindtijd leven, telt er een ander punt. Jezus zei eens: als de mensenzoon (Jezus) komt, zal hij dan geloof vinden op aarde (Lucas 18:8)?[xxiv] Jezus vraagt niet of hij ons als hetero, homo, transgender, gescheiden, getrouwd of single zal aantreffen. Jezus zoekt jou. Je hart. Je vertrouwen in hem’.

In de preek is ruimte gemaakt voor het getuigenis van een homoseksueel gemeentelid (58), die vertelt over zijn weg met God en met zijn homoseksuele geaardheid.

Preek – Ds. A.W. Vos n.a.v. Matth. 22, 34-40

Hoofdlijn: De houding tegenover mensen die homoseksueel zij, heeft alles te maken met het gebod om God en de naaste lief te hebben en met Jezus Christus als het radicale midden.  ‘Ik zie een kerk voor mij die in nauwe verbondenheid met Jezus geen voorwaarden stelt aan homo’s en lesbiennes maar die zegt: Kom in naam van Jezus zoals je bent. Ook als je leeft in een relatie. En tegelijk een kerk die net als Jezus niets af doet aan Gods heilige wil en bedoeling en heel Gods woord serieus neemt, ook waar Gods woord spreekt over homoseksualiteit en in nauwe verbondenheid met Jezus voor iedereen een begaanbaar weg zoekt om te groeien in heiligheid naar Gods bedoeling’.

Preek – Ds. A. Boshuizen n.a.v. Fil. 2, 2 en 3

Hoofdlijn: Homo’s en mensen met verschillende opvattingen over homorelaties moeten in de kerk veilig zijn, ‘omdat we de ander echt in de ogen kijken en dan Christus zien  … Mijn droom is dat we in de gemeente met alle verschillen samen op kunnen trekken. Ook als we verschillen op een intens onderwerp als homofilie. Dat zou moeten kunnen, omdat we één zijn op het belangrijkste. Jezus is Heer en Hij is het waard gediend te worden. Herken Hem in de ander. En zoek samen met die ander naar wijsheid, zodat niemand onveilig is, maar ieder zich gekend weet’.

Preek – Ds. H.J. Messelink n.a.v. Gal. 5,25 – 6,10

Hoofdlijn: Luister naar de levensverhalen van homo’s in de kerk en lees de Bijbel, ook de teksten die over homo’s lijken te gaan, door hún ogen. En wees als homo’s en hetero’s samen gemeente van Christus. ‘In gelijkwaardigheid, in erkenning, in liefde. Dat we elkaar zien en respecteren als geliefde kinderen van God. Dat we elkaar plaats en ruimte geven in de gemeente, niet veroordelend, niet altijd maar je mening moeten hebben, maar voorzichtig, omdat we allemaal zo kwetsbaar zijn, zo makkelijk stuk te maken. Laten we elkaar niet de das om doen met al te stellige uitspraken, maar laten we elkaar in liefde en zorg aanvaarden, zoals we zelf als zondaren door Christus aanvaard zijn’..

Preek – Ds. A.A. Kramer n.a.v. Gen. 2, 21-25, Rom. 1, 16-32, Gal. 6, 1-5

Hoofdlijn: Bij huwelijk en seksualiteit wijst de Bijbel steeds terug naar de schepping van man en vrouw in het paradijs. In Rom. 1 beschrijft Paulus de heidense samenleving die het geluk bij zichzelf zoekt, en niet met homofiele mannen en vrouwen, die hun geluk juist wél bij God zoeken. Jezus leidt ons op weg naar dat Koninkrijk en vraagt ons om Hem te volgen. Dat brengt mee: in je eigen vlees snijden, je kruis op je nemen.    Op die weg is het voor homo’s belangrijk dat er een gemeente om hen staat. Mensen, die je oprapen en weer meenemen. Draagt elkanders lasten. Dat kan alleen als je dicht bij elkaar loopt: luistert, huilt en bidt met de ander. Liturgie aanwezig.

Preek – Ds. J.C. Schaeffer n.a.v. Joh. 8, 1-11

Thema: Jezus neemt de zondaars aan. Jezus gaat in zijn houding tegenover de op overspel betrapte vrouw niet mee met de moraalridders noch met de mensen van de verdraagzaamheid. Hij pleit niet voor versoepeling van normen, maar eist heiligheid tot in het binnenste van ons hart. Tegelijk benadert Hij de vrouw niet met de wet, maar met evangelie van zijn genade. Dat moeten wij als gemeente leren van Jezus. Zonde noemen wat zonde is. En tegelijk de zondaar blijven benaderen vanuit het evangelie van Gods genade.

De preek bevat een korte passage over homoseksualiteit. We moeten serieus nemen dat het samenleven van een man met een man of van een vrouw met een vrouw in Gods Woord nergens ruimte krijgt. Maar tegelijk moeten we onze homofiele broeders en zusters niet vanuit de wet benaderen, maar vanuit het Evangelie van Christus’ genade. En onszelf daarbij niet buiten schot houden.

Preek – Ds. Jaap Ophoff 1/3 n.a.v. Gal. 3,26-28

Homoseksualiteit is niet het hoofdonderwerp, maar komt wel als voorbeeld aan de orde.

Hoofdlijn:

Jezus leert ons iedereen lief te hebben. Hij ging met iedereen om, maakte geen onderscheid, deelde aan iedereen zijn liefde uit. Hij haalde gediscrimineerde mensen uit hun isolement. Ze voelden zich bij hem veilig. Ook vandaag geldt: bij Jezus is ieder mens veilig. Hij aanvaardt ieder mens, biedt nieuwe hoop, schenkt vergeving en begint door zijn heilige Geest te werken aan herstel.

De gemeente van Jezus Christus moet een plek zijn waar het voor iedereen veilig is en waar iedereen ervaart er helemaal bij te mogen horen. Homo’s hebben een veilige gemeente nodig om zich kwetsbaar te kunnen opstellen zonder bang te hoeven zijn dat ze worden gediscrimineerd. Gal. 3 maakt duidelijk: Jezus Christus discrimineert niet.

Preek – Ds. Jaap Ophoff 2/3 n.a.v. Marcus 8,34-35

Thema: Volg de gekruisigde met jouw eigen kruis. Homoseksualiteit is niet het hoofdonderwerp, maar komt wel als voorbeeld aan de orde. Jezus vertelt aan zijn naaste leerlingen over zijn lijden, dood en opstanding. Zó zal de route naar het Koninkrijk zijn: langs een weg waarop Jezus zijn eigen belang totaal opzij zet. Welke gevolgen dit heeft voor iedereen, vertelt Jezus vervolgens aan de hele menigte. Hij zegt tegen armen en rijken, mannen en vrouwen, roddelaars en overspel plegers, hetero’s en homo’s: als je mijn volgeling wilt zijn, moet je jezelf verloochenen en jouw kruis op je nemen en zó achter mij komen.

Onze identiteit is niet dat we man zijn of vrouw, slachtoffer of macho, homo of hetero. Jezus volgen betekent dat je zegt: hij is mijn identiteit! Ik verbind mijn leven aan dat van hem langs die merkwaardige route van kruisiging en dood. Hij alleen kan mij in het koninkrijk van Vader brengen.

Preek – Ds. Jaap Ophoff 3/3 n.a.v. Fil. 3,12-13

Homoseksualiteit is niet het hoofdonderwerp, maar komt wel als voorbeeld aan de orde.

Net als Paulus verkeert ieder die door Christus gegrepen is in een spanningsveld. Hij ontdekt: ik ben en ik voel me gegrepen. Maar ook: ik ben nog niet volmaakt, nog niet volgroeid, nog niet zonder zonde. Christenen verlangen als het goed is naar de volmaaktheid. Het halen daarvan is overigens geen voorwaarde, geen norm die we elkaar mogen opleggen, geen ideaal dat we in dit leven halen.

Voor wie door Gods genade gegroeid is, geldt: Staat Christus nog steeds centraal? Zie je waar je nog tekortschiet? Kijk je met genade naar je broers en zussen die net als jij er nog niet zijn? Of vraag je van een ander dat ie het ideaal haalt? Wekken we als heterofielen de suggestie dat we er al zijn? Of geven we heterofiele broers en zussen meer ruimte en genade dan homofiel geaarde broers en zussen? Het is onrechtvaardig en genadeloos om heterofiele broers en zussen meer ruimte en genade te geven dan homofiel geaarde broers en zussen? Liturgie aanwezig

Preek – Ds. Jt. Janssen Hete hangijzers n.a.v. Rom. 1, 18-23

Thema: Kunnen mensen kansloos verloren gaan?

Dat iemand ‘kansloos’ is, niets kan weten van God, bestaat niet. God straft mensen niet in de eerste plaats om hun gedrag, maar om hun houding tegenover Hem.

De preek bevat een korte passage over homoseksualiteit: Wat Paulus schrijft over tegennatuurlijke seksuele contacten, slaat niet op mensen die ontdekken dat ze op mensen van hetzelfde geslacht vallen. Het gaat in Rom. 1 om mensen die voor de fun, omdat ze er een kick van krijgen, kiezen voor homo- of lesbo-contacten. Wie tegenover een homofiele broeder of zuster Rom. 1 ter sprake brengt, kiest een verkeerde en onbarmhartige insteek.

Preek – Ds. K. Harmanny 1/3 n.a.v. 1 Kor. 7, 17

De liefde is het hoogste wat God schiep, maar Hij zelf gaat daar boven uit. Jezus Christus ging ons daarin voor: om ons hoogste geluk in zijn Vader te vinden. Daar kan niets of niemand tegenop.

I Kor. 7 is een toepassing van dit evangelie: er hoeft niet eerst iets gedaan te worden aan je afkomst of je positie, je mag zoals je bent luisteren naar de roep van God en achter Christus aan gaan. Je hoeft niet eerst je homogevoelens kwijt te zijn, voordat je bij God welkom bent. Maar ook: je hoeft niet eerst een relatie te hebben met iemand anders, voordat je vrede kunt vinden. Geef je bij voorbaat aan de HERE op de plek die Hij je gaf met de geaardheid die Hij jou heeft toebedeeld. Laat maar merken dat je genoeg hebt aan wat Christus ons biedt.

Dat is een boodschap aan iedereen: laat zien wat het belangrijkste is in uw bestaan. En nodig elkaar uit mee te gaan achter Christus aan in bewondering naar zijn Vader toe.

Preek – Ds. K. Harmanny 2/3 n.a.v. Matteüs 19:11

Mensen zeggen: je mag in de gebroken wereld van na de zondeval homo’s niet ophangen aan de regels uit het paradijs. Ook Jezus’ discipelen vragen: is het niet onmogelijk om vast te houden aan de normen van het begin? Jezus wijst in Matt. 19:11 een alternatief. Zijn boodschap is: aanvaard de moeite die in je leven gekomen is uit de hand van God, zie het niet meer alleen als een lastige beperking die je noodzaakt om het even wat minder nauw te nemen. Maar ga de enige weg op die nog open is: door Jezus Christus naar God.

Dat is makkelijk praten van hetero’s tegen homo’s. Maar Jezus denkt er zeker niet gemakkelijk over: niet iedereen kan deze kwestie begrijpen – niet iedereen kan het zomaar aan. Maar tegelijk: alleen degenen wie het gegeven is – het kan je dus gegeven worden. God is er sterk genoeg voor.

Laten we homo’s behandelen als bevoorrechte mensen, door God belast met een speciale opdracht. Het is hun blijkbaar onmogelijk om te leven volgens de normen van het begin, zoals God de mensen schiep als man en vrouw. En dus mogen zij zich des te sterker richten op het koninkrijk dat God wil geven aan ieder die het spoor van Christus zoekt.

Preek – Ds. K. Harmanny 3/3 n.a.v. 1 Kor. 5, 13

Homoseksualiteit is niet het hoofdonderwerp, maar komt wel als voorbeeld aan de orde.

Net als Paulus verkeert ieder die door Christus gegrepen is in een spanningsveld. Hij ontdekt: ik ben en ik voel me gegrepen. Maar ook: ik ben nog niet volmaakt, nog niet volgroeid, nog niet zonder zonde. Christenen verlangen als het goed is naar de volmaaktheid. Het halen daarvan is overigens geen voorwaarde, geen norm die we elkaar mogen opleggen, geen ideaal dat we in dit leven halen.

Voor wie door Gods genade gegroeid is, geldt: Staat Christus nog steeds centraal? Zie je waar je nog tekortschiet? Kijk je met genade naar je broers en zussen die net als jij er nog niet zijn? Of vraag je van een ander dat ie het ideaal haalt? Wekken we als heterofielen de suggestie dat we er al zijn? Of geven we heterofiele broers en zussen meer ruimte en genade dan homofiel geaarde broers en zussen? Het is onrechtvaardig en genadeloos om heterofiele broers en zussen meer ruimte en genade te geven dan homofiel geaarde broers en zussen? Liturgie aanwezig

Preek – Ds. L.E. Leeftink n.a.v. Mark. 10, 28-31

Thema: Jezus beloont je, wanneer je Hem onvoorwaardelijk volgt. Het volgen van Jezus kan moeite kosten en verlies opleveren. Maar Hij beloont je wanneer je Hem onvoorwaardelijk volgt. Hij vertelt je 1) wat je moet loslaten, 2) wat je zult terugkrijgen en 3) hoe je moet reageren. Gods bedoeling vanaf het begin is een man-vrouw-relatie in het huwelijk. Daarin Jezus volgen als homoseksuele en lesbische gelovigen en dus afzien van een relatie, kan veel kosten. Ondervinden ze dan in de gemeente steun, liefde, aanvaarding? Ervaren ze daar dat we ervoor gaan om samen Jezus te volgen en dat wie je in Christus bent, belangrijker is dan homo of hetero zijn? Dan wordt verlies winst. Liturgie en gedicht aanwezig.

Preek – Ds. M.H.T. Biewenga n.a.v. Gen. 19, 1-5, Lev. 18, 19-23, Rom.1, 25-32, Gal. 6, 1-5

Hoofdlijn: De enige intieme relatie waar de Bijbel positief over spreekt, is die van het huwelijk tussen een man en een vrouw. Homofilie is geen ziekte of zonde, maar een handicap, een gevolg van de zonde van ons allen. De bijbelteksten die iets met homofilie te maken lijken te hebben, slaan niet op kinderen van God, die worstelen met de geaardheid waarmee ze geboren zijn. Wie ervoor kiest alleen te blijven, mag in de gemeente van Christus een plek verwachten waar eenzaamheid doorbroken wordt en waar je welkom bent, omdat je een kind van God bent, geliefd door de hemelse Vader. En als mensen die weg van alleen blijven niet gaan, geldt in de gemeente: “Draagt elkaars lasten”. Liturgie aanwezig.

Preek – Ds. M.H.T. Biewenga n.a.v. Gen. 2, 18-25, 19, 1-8, 30-32, 36 Gal, 6, 1-5

Hoofdlijn: God heeft van den beginne man en vrouw voor elkaar geschapen. In de Bijbel is het huwelijk van man en vrouw de enige intieme menselijke relatie waar positief over wordt gesproken. Homofilie is een handicap, een gevolg van de zonde van ons allen. In Gen. 19 gaat het niet over mensen met een homofiele geaardheid, maar over homofiele én heterofiele smeerlapperij. Noch door botte afweer noch door ongeremde acceptatie worden homofiele mensen geholpen. Beide houdingen hebben dezelfde wortel: elkaar loslaten, de ander moet het zelf maar uitzoeken. Gal. 6 vraagt meedragen aan de last van de ander. Liturgie aanwezig.

Preek – Ds. R.Th. de Boer n.a.v. Gal 3:27,28

Thema: Anders en toch gelijk. Paulus benadrukt in Gal. 3 wat de identiteit van een christen bepaalt: zijn relatie met Christus, en niet zijn afkomst, sociale status, man- of vrouw-zijn. Paulus had ook kunnen schrijven: evenmin je homo- of hetero-zijn. Het homo-zijn bepaalt niet je bestaan, dat doet Christus. Je bent door hem in de eerste plaats Gods geliefde kind.

Homo’s en hetero’s zijn anders en toch gelijk. God aanvaardt ons als homo’s en hetero’s in Christus en zo moeten we elkaar ook in de gemeente aanvaarden. Als homo’s en hetero’s zijn we gelijk in Christus, één in hem. Daarmee zijn niet alle vragen beantwoord en is niet alles gezegd. Maar wel het belangrijkste.

Preek – Ds. C.C. Koolsbergen n.a.v. Genesis, Romeinen en Galaten

Hoofdlijn: Over homoseksualiteit op zichzelf – hoe het zit met iemands geaardheid en hoe hij of zij daarmee worstelt – vind je geen enkele tekst waarmee je iemand helemaal recht doet. Tegelijk kun je niet heen om het grondpatroon van de schepping: dat God man en vrouw schiep. Homo/hetero zijn geen ‘varianten’. Is een homoseksuele relatie bijbels verantwoord? Ten diepste leer je Gods wil alleen geestelijk ontdekken, in een levende relatie met Hem. Ondanks verschillende inzichten moeten we in liefde er voor elkaar willen zijn. Er ís een grens: waar iemand heel bewust niet meer openstaat voor Gods wil. Maar waar iemand wil blijven bidden/luisteren/ontdekken, omhoog probeert te kijken – met die mens gaan wij ontelbare mijlen verder.

Preek – Ds. Rutger Heij n.a.v. 2 Kor. 12 : 9

Hoofdlijn: Een homofiele geaardheid hebben is geen zonde, maar wel gevolg van de zondeval. Zonde ontstaat pas als we begeerten gaan volgen die God afwijst. Dat geldt ook voor hetero’s, ongehuwden. Terecht zeggen christenhomofielen dat zij zich niet herkennen in de bijbelse situaties waar homoseksuele perversiteiten worden afgewezen. Het gaat om de goede houding in het omgaan met het onvolkomene zoals ook Paulus dat moest leren in zijn leven: Mijn genade is u genoeg.

Preek – Ds. L.E. Leeftink n.a.v. Galaten 6 : 2

Hoofdlijn: Een poging om Gods Woord en het leven van een christenhomo bij elkaar te houden. De bijbel is duidelijk over relaties tussen man en vrouw: zo heeft God het bedoeld. Alle andere relaties (polygamie, samenwonen, homorelatie) staan in een negatieve context. Alleen: negatief waarover? Bekende teksten uit Gen. 19, Rom. 1, Lev. 18 passeren de revue, steeds met als eindvraag: kan je iemand als christenhomofiel op een noemer zetten met deze Bijbelgedeelten? Wel draag je elkaars lasten in de gemeente. Dat is wat anders dan: ik ben vrij denkend, ik ,laat iedereen vrij in wat hij/zij wil.