Nieuw geplaatst

In 2019 stelde de kerkenraad van NGK de Proosdij in Ede een beleidslijn inzake homoseksualiteit vast. Dat gebeurde na een intensief proces in kerkenraad en gemeente.  Het stuk beschrijft het proces, de overwegingen en de uiteindelijke beleidskeuzes.

Preek – Ds. W. de Bruin n.a.v. Mattheus 12:14-21 (na Nashville Verklaring januari 2019)

Hoofdlijn: In deze preek na de commotie rond de Nashville Verklaring in januari 2019 wordt Jezus’ missie om het recht van God te brengen – herstel, heelheid, vrede – gezet tegenover een ‘standpuntenkerk’. ‘Rondom Jezus komen mensen tot hun recht. Hij brengt mensen binnen in de liefde van God. Daarbij gaat Jezus het voorzichtigst om met mensen die kwetsbaar zijn’. Hij ziet een kerk voor zich ‘die in nauwe verbondenheid met Jezus geen voorwaarden stelt aan homo’s en lesbiennes’. ‘Als we later in Gods oordeel komen en voor Gods troon staan, dan zal de vraag aan ons niet zijn: ‘had je het juiste standpunt? Klopte je leer?’ Maar de vraag zal zijn: ‘heb je liefgehad, elke naaste, als jezelf?’

Preek – Ds. J.M. Haak n.a.v. Marcus 12:24, 25 (na Nashville Verklaring januari 2019)

Hoofdlijn: In deze preek over homoseksualiteit n.a.v. de Nashville Verklaring storm in januari 2019 wordt de vraag gesteld: ‘Zijn wij een heilige en veilige gemeente?’ Heilig: zien wij elkaar allereerst in Jezus? Veilig: durf je, omdat je elkaar in Jezus kent, uit de kast te komen? De predikant pleit voor het volgen van Jezus in een liefdevolle houding naar anderen én van Jezus als degene die terugkomt. ‘Als we met Jezus meekijken en bedenken dat we in de eindtijd leven, telt er een ander punt. Jezus zei eens: als de mensenzoon (Jezus) komt, zal hij dan geloof vinden op aarde (Lucas 18:8)?[xxiv] Jezus vraagt niet of hij ons als hetero, homo, transgender, gescheiden, getrouwd of single zal aantreffen. Jezus zoekt jou. Je hart. Je vertrouwen in hem’.

In de preek is ruimte gemaakt voor het getuigenis van een homoseksueel gemeentelid (58), die vertelt over zijn weg met God en met zijn homoseksuele geaardheid.

 

 

 

 

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit GKv-synode homoseksualiteit – Synode GKv 2017

In november 2017 nam de GKv-synode besluiten over homoseksualiteit. Er werd een studiedeputaatschap homoseksualiteit ingesteld en de kerken werden opgeroepen liefdevol en voorzichtig om te gaan met samenlevende homoseksuele broeders en zusters en terughoudend te zijn wat betreft ontzegging van het avondmaal.

Officiële stukken plaatselijke kerken – Beleidsnotitie – NGK De Lichtboog, Houten

De oudstenraad van NGK De Lichtboog in Houten stelde in september 2017 deze beleidsnotitie vast inzake homoseksualiteit en de omgang met homoseksuele gemeenteleden. Dat gebeurde na een intensief gemeentelijk proces.

Van 2015 tot 2017 doorliep NGK De Lichtboog in Houten een gemeentelijk proces rond homoseksualiteit en de omgang met homoseksuele gemeenten. Een commissie uit de gemeente publiceerde in september 2016 bijgaand eindverslag dat werd aangeboden aan de oudstenraad..

Officiële stukken plaatselijke kerken Beleid – NGK Kampen

De NGK Kampen stelde in 2016 beleid vast inzake homoseksualiteit en de omgang met homoseksuele gemeenteleden.

Officiële stukken plaatselijke kerken Informatie- en praatstuk – GKv Amersfoort-Centrum –

De GKv Amersfoort-Centrum publiceerde een uitgebreid informatie- en praatstuk ‘Homo’s in de christelijke gemeente’.

Officiële stukken plaatselijke kerken Handreiking – GKv Heemse

De GKv Heemse stelde een handreiking voor ambtsdragers vast ten behoeve van gesprekken met homoseksuele gemeenteleden, hun ouders etc.

Officiële stukken plaatselijke kerken Beleidsdocument – NGK Voorthuizen/Barneveld

NGK De Ontmoeting (Voorthuizen/Barneveld) stelde een beleidsdocument homoseksualiteit vast. Het is te lezen en te downloaden via

http://www.ngkdeontmoeting.nl/homoseksualiteit/

Officiële stukken plaatselijke kerken Persbericht – NGK Groningen

De kerkenraad van de Tehuisgemeente (NGK Groningen) heeft besloten dat gemeenteleden met een homoseksuele relatie in liefde en trouw ouderling en diaken kunnen worden.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Reacties op besluiten synode Christelijke Gereformeerde Kerken over afwijzing revisieverzoeken homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Synode CGK 2017

Hier zijn diverse reacties te vinden (van dr. B. Loonstra, ds. P. van Dolderen en van de CGK Zwolle) op de afwijzing door de CGK-synode 2017 van de revisieverzoeken van vijftien kerken inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Persverklaring synode Christelijke Gereformeerde Kerken over afwijzing revisieverzoeken homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Synode CGK 2017

Op 14 februari 2017 heeft de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken besluiten genomen over de revisieverzoeken van vijftien kerken over de besluiten van de CGK-synode 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties. De bezwaren van de vijftien kerken richtten zich vooral tegen de volgende synode-uitspraak: ‘seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met het Woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde’. De CGK-synode 2017 heeft de revisieverzoeken afgewezen. In de persverklaring zijn de gronden voor deze afwijzing kort weergegeven.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluiten synode Christelijke Gereformeerde Kerken waarmee de revisieverzoeken inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties worden afgewezen – Synode CGK 2017

Op 14 februari 2017 heeft de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken besluiten genomen over de revisieverzoeken van vijftien kerken over de besluiten van de CGK-synode 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties. De bezwaren van de vijftien kerken richtten zich vooral tegen de volgende synode-uitspraak: ‘seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met het Woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde’. De CGK-synode 2017 heeft de revisieverzoeken afgewezen. In dit document staan 1. drie synodebesluiten die betrekking hebben op alle revisieverzoeken; 2. de persverklaring met een samenvatting van de besluiten; 3. de afzonderlijke synode besluiten per gemeente.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Commissierapport synode Christelijke Gereformeerde Kerken over afwijzing revisieverzoeken homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Synode CGK 2017

Op 14 februari 2017 heeft de Generale Synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken besluiten genomen over de revisieverzoeken van vijftien kerken over de besluiten van de CGK-synode 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties. De bezwaren van vijftien kerken werden door de synode afgewezen. Dit rapport van de synodecommissie die de besluitvorming voorbereidde, onderbouwt de synodebesluiten. waarin die afwijzing is neergelegd.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Revisieverzoeken van vijftien CGK-gemeenten over het besluit van de synode Christelijke Gereformeerde Kerken van 2013 over homoseksualiteit en homoseksuele relaties – Synode CGK 2017

In 2013 nam de CGK-synode besluiten over homoseksualiteit en homoseksuele relaties. Vijftien CGK-gemeenten maakten bezwaar tegen deze besluiten en dienden revisieverzoeken in. De bezwaren richtten zich vooral tegen de volgende synode-uitspraak: ‘seksuele omgang tussen mensen van gelijk geslacht en relaties waarin die omgang gestalte krijgt, zijn niet in overeenstemming met het Woord van God en moeten derhalve zonde worden genoemd. Hierbij heeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van kerkelijke vermaning te gaan in overeenstemming met Schrift, belijdenis en kerkorde’. Dit document bevat de revisieverzoeken van de vijftien kerken.

Preek – Ds. K. van den Geest n.a.v. Psalm 139

Hoofdlijn: Wie ben ik, als ik homo ben? ‘Ook als homo mag mag en moet ik weten: God heeft mij gewild! Al ver voor mijn geboorte, onzichtbaar voor mensen, was ik een kostbare parel in zijn hand. …. Een kerk die Gods liefde in Jezus kent, die zal toch een weg vinden voor homo’s in de kerk? Een weg waarvan we bidden: Leid mij over een weg die eeuwig is?’In deze dienst vertelde een ouderpaar uit de gemeente over hun lesbische dochter. Ze sloten hun bijdrage, waarvan de tekst achter de preek is toegevoegd, als volgt af: ‘In Christus zijn wij door God aangenomen als zijn kind en erfgenaam en hij zegt in Christus  ook tegen homo’s; jij bent mijn geliefde zoon of dochter, in wie ik vreugde vind. We houden van onze dochter, evenals van haar vriendin!’ Aansluitend droeg de vader een gedicht voor: ‘Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen’.

Preek – Ds. A.W. Vos n.a.v. Matth. 22, 34-40

Hoofdlijn: De houding tegenover mensen die homoseksueel zij, heeft alles te maken met het gebod om God en de naaste lief te hebben en met Jezus Christus als het radicale midden.  ‘Ik zie een kerk voor mij die in nauwe verbondenheid met Jezus geen voorwaarden stelt aan homo’s en lesbiennes maar die zegt: Kom in naam van Jezus zoals je bent. Ook als je leeft in een relatie. En tegelijk een kerk die net als Jezus niets af doet aan Gods heilige wil en bedoeling en heel Gods woord serieus neemt, ook waar Gods woord spreekt over homoseksualiteit en in nauwe verbondenheid met Jezus voor iedereen een begaanbaar weg zoekt om te groeien in heiligheid naar Gods bedoeling’.

Preek – Ds. A. Boshuizen n.a.v. Fil. 2, 2 en 3

Hoofdlijn: Homo’s en mensen met verschillende opvattingen over homorelaties moeten in de kerk veilig zijn, ‘omdat we de ander echt in de ogen kijken en dan Christus zien  … Mijn droom is dat we in de gemeente met alle verschillen samen op kunnen trekken. Ook als we verschillen op een intens onderwerp als homofilie. Dat zou moeten kunnen, omdat we één zijn op het belangrijkste. Jezus is Heer en Hij is het waard gediend te worden. Herken Hem in de ander. En zoek samen met die ander naar wijsheid, zodat niemand onveilig is, maar ieder zich gekend weet’.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit synode Christian Reformed Church  (juni 2016) tot het instellen van een nieuwe studiecommissie inzake menselijke seksualiteit en gender

Aansluitend aan de afwijzing van het meerderheidsrapport van de studiecommissie samen-sex-marriage en de bevestiging van het klassieke standpunt van de Christian Reformed Church in Noord-Amerika besloot de CRC-synode van 2016 een nieuwe studiecommissie te benoemen die de kerk moet helpen om zicht te krijgen op de grondlijnen van een Bijbelse theologie van menselijke seksualiteit en gender. De commissie krijgt daar vijf jaar de tijd voor. De commissie gaat bestaan uit vertegenwoordigers van verschillende disciplines. Voorwaarde is wel dat zij instemmen van het CRC-standpunt inzake homoseksualiteit en homoseksuele relaties. De link verwijst naar een artikel over de besluitvorming door de CRC-synode in het officiële orgaan The Banner.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit synode Christian Reformed Church  (juni 2016) over het rapport van de studiecommissie to provide pastoral guidance re same-sex-marriage

De synode van de Christian Reformed Church in Noord-Amerika heeft in juni 2016 besluiten genomen over het rapport van de studiecommissie over samen-sex-marriage uit 2015. Blijkens de agenda van de synode (vanaf pagina 588) had een groot aantal kerken en classes bezwaar gemaakt tegen het rapport. Het meerderheidsrapport van de commissie, dat voorzichtig openingen zocht in het CRC-standpunt dat vastligt in rapporten uit 1973 en 2002 (ja tegen homoseksuele geaardheid, nee tegen homoseksuele relaties), kreeg op de synode onvoldoende steun. In plaats daarvan koos de synode met 110 tegen 71 stemmen voor de lijn van het minderheidsrapport van de commissie. Daarin wordt onder meer uitgesproken dat homoseksuele relaties bij kerkleden zondig en tuchtwaardig zijn en dat elke rol van predikanten en andere ambtsdragers in een burgerlijk homohuwelijk, laat staan een kerkelijk homohuwelijk, uitgesloten is. De link verwijst naar een artikel over de besluitvorming door de CRC-synode in het officiële orgaan The Banner.

Preek – Ds. H.J. Messelink n.a.v. Gal. 5,25 – 6,10

Hoofdlijn: Luister naar de levensverhalen van homo’s in de kerk en lees de Bijbel, ook de teksten die over homo’s lijken te gaan, door hún ogen. En wees als homo’s en hetero’s samen gemeente van Christus. ‘In gelijkwaardigheid, in erkenning, in liefde. Dat we elkaar zien en respecteren als geliefde kinderen van God. Dat we elkaar plaats en ruimte geven in de gemeente, niet veroordelend, niet altijd maar je mening moeten hebben, maar voorzichtig, omdat we allemaal zo kwetsbaar zijn, zo makkelijk stuk te maken. Laten we elkaar niet de das om doen met al te stellige uitspraken, maar laten we elkaar in liefde en zorg aanvaarden, zoals we zelf als zondaren door Christus aanvaard zijn’..

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Besluit over het Rapport Ambt en Homoseksualiteit – LV NGK 2015/2016

Hier is het besluit te vinden dat de Landelijke Vergadering van de NGK op 16 januari 2016 nam naar aanleiding van het rapport Ambt en homoseksualiteit. Kort samengevat: Gemeenten moeten homo’s een veilige plek bieden, ook als zij een relatie hebben, maar de ambten worden niet opengesteld voor gemeenteleden met een homoseksuele relatie.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Bijdragen rond en tijdens de behandeling van het rapport Ambt en Homoseksualiteit en verslagen van de bespreking en besluitvorming – LV NGK 2015/2016

Hier zijn bijdragen te vinden die geleverd zijn rond en tijdens de behandeling van het rapport Ambt en Homoseksualiteit op de LV NGK alsmede verslagen van de bespreking en besluitvorming op 21 november 2015 en 16 januari 2016.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Toespraken Bram Wattèl, voorzitter commissie Ambt en Homoseksualiteit op LV NGK 2015/2016

Hier zijn de toespraken te vinden van commissievoorzitter Bram Wattèl, voorafgaand aan de bespreking van en de besluitvorming over het rapport van de commissie Ambt en Homoseksualiteit op de zittingen van de LV Zeewolde op 21 november 2015 en 16 januari 2016.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Reacties op Rapport Ambt en Homoseksualiteit – LV NGK 2015

Hier en onder Diversen zijn reacties te vinden op het rapport plus bijlagen van de Commissie Ambt en Homoseksualiteit, in 2015 uitgebracht aan de Landelijke Vergadering van de NGK.

Artikelen – Themanummer Nader Bekeken over Homoseksualiteit

Dit nummer van Nader Bekeken is gewijd aan homoseksualiteit. Ds. Kees van Dijk bespreekt de stand van zaken in GKv, NGK en CGK en gaat kritisch in op het artikel van Matthijs Haak in OnderWeg van juni 2015. Ds. Pieter Boonstra houdt de moderne hermeneutiek die hij ziet in het NGK-rapport Ambt en homoseksualiteit, kritisch tegen het licht.

Artikel in special over Geloof, gevoel en ervaring- Jan Mudde – Wat is Bijbels?

In dit artikel in de Onderwegspecial over Geloof, gevoel en ervaring beantwoordt ds. Jan Mudde de vraag: Wat is Bijbels? Welke ruimte geeft Gods Woord aan de rol van de menselijke ervaring en cultuur in de toepassing in onze tijd van Bijbelse geboden en verboden, onder meer inzake homoseksualiteit? Bijbels is volgens hem niet: het zo letterlijk mogelijk toepassen van Bijbelse geboden of verboden, maar dat je leeft uit de volheid van Gods openbaring, aan de voet van het kruis en in de vrijheid van de Geest. En dat je in de eigen cultuur je van God gegeven verantwoordelijkheid en bevoegdheid gebruikt om in biddende afhankelijkheid van Gods Woord keuzes te maken die het karakter van God weerspiegelen, en wel met behulp van alles wat hart, verstand en ervaring aan wijsheid te bieden hebben. Mudde illustreert dit aan de hand van het thema homoseksualiteit en de omgang met homo’s in de gemeente van Christus.

Artikel in special over Geloof, gevoel en ervaring- Reactie van dr. Theo Boer op het artikel van Jan Mudde – Wat is Bijbels?

In dit artikel uit de OnderWeg-special over Geloof, gevoel en ervaring reageert dr. Theo Boer op het artikel van Jan Mudde in hetzelfde nummer. ‘Wat is Bijbels?’ vraagt Jan Mudde zich in het kader van het gesprek rond homoseksualiteit af. Theo Boer gaat op dezelfde vraag in, maar komt tot andere antwoorden en tot een ander oordeel over de ruimte voor homoseksuele relaties. ‘Laten we het Bijbelse getuigenis op het punt van homorelaties maar in al zijn hoekigheid laten staan. Voor de ruimte die Mudde voor homoseksuele relaties bepleit, zie ik, alles afwegende, geen Bijbelse grond’.

Artikel in special over Geloof, gevoel en ervaring- Jan Mudde en Wolter Rose – Homoseksualiteit en de rol van ervaring.

In de OnderWegspecial over Geloof, gevoel en ervaring zijn Jan Mudde en Wolter Rose langdurig en indringend met elkaar in gesprek over homoseksualiteit en homoseksuele relaties – in de tijd van de Bijbel en nu – en de rol die de menselijke ervaring en de cultuur daarin spelen en mogen spelen

Discussie naar aanleiding van special over Geloof, gevoel en ervaring- Homoseksualiteit in de Grieks-Romeinse wereld van de eerste eeuwen

Naar aanleiding van de OnderWegspecial over Geloof, gevoel en ervaring discussiëren Jan Mudde en Wolter Rose via een reeks stevige notities met elkaar over homoseksualiteit in de Grieks-Romeinse cultuur van de eerste eeuwen. Daarin staat de vraag centraal, of Paulus en zijn tijdgenoten weet hadden van wat wij in onze tijd aanduiden als homoseksuele relaties in liefde en trouw en dus tegen welke achtergrond Paulus onder meer Romeinen 1 schreef.

Gespreksmateriaal – Handreiking voor pastorale zorg voor homoseksuele gemeenteleden

Het Praktijkcentrum voor de kerken (GKv) heeft een uitgebreide handreiking voor pastorale zorg voor homoseksuele gemeenteleden ontwikkeld met adviezen voor gesprekshouding en -aanpak en veelverwijzingen naar andere studies.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Bijlage 4 bij Rapport commissie Ambt en homoseksualiteit LV NGK 2015 – Jan Mudde, Van sjibbolet naar sjalom. Ruimte voor homoseksuelen in de gemeente van Christus.

Deze uitvoerige bijlage (221 pagina’s) bij het rapport van de commissie ‘Ambt en homoseksualiteit’ gaat in het bijzonder over de exegetische en hermeneutische vragen. Hij ligt ten grondslag aan de betreffende hoofdstukken van het rapport.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Bijlage 6 bij Rapport commissie Ambt en homoseksualiteit LV NGK 2015 – Jan Bouma, Meerwaarde van het ambt

Deze bijlage bij het rapport van de commissie ‘Ambt en homoseksualiteit’ gaat in het bijzonder over de vragen rond het ambt en ligt ten grondslag aan het betreffende hoofdstuk van het rapport.

Rapporten en besluiten landelijke kerkgenootschappen – Rapport commissie Ambt en homoseksualiteit NGK 2015

De studiecommissie ‘Ambt en homoseksuele relaties’ heeft een verdeeld advies uitgebracht in haar rapport aan de Landelijke Vergadering van de NGK. De commissieleden zijn unaniem van mening dat de Bijbel “uiterst negatief” oordeelt over homoseksuele contacten, maar zijn het niet eens over de hermeneutische vertaalslag naar deze tijd en cultuur. De commissiemeerderheid  vindt dat “Gods tegemoetkomendheid en barmhartigheid ruimte bieden voor een duurzame en geordende homoseksuele relatie in liefde en trouw” en ziet geen beletsel om gemeenteleden met een dergelijke relatie te roepen tot het ambt van ouderling of diaken. De minderheid  is van oordeel “dat de Bijbel ten principale geen ruimte biedt voor een homoseksuele relatie in liefde en trouw” en wijst dan ook het vervullen van een ambt door gemeenteleden met een dergelijke relatie af..

De commissie ‘Ambt en homoseksuele relaties’ werd in 2011 door de LV Houten ingesteld, nadat de GKv-synode een voorstel voor een gezamenlijke studiecommissie afwees. In najaar 2015 zal de LV Zeewolde zich over het rapport buigen.

Artikel – Praktijklokaal – Amersfoort-Nieuwland in gesprek over en met homo’s

Dit artikel in de rubriek Praktijklokaal van het blad OnderWeg vertelt over het initiatief in de GKv Amersfoort-Nieuwland om in de gemeente het gesprek over en met homoseksuele gemeenteleden te voeren en schetst vanuit welke insteek de kerkenraad met hen omgaat.

Artikel – Matthijs Haak – Homo’s en lesbiennes op een inclusieve manier welkom heten

GKv-predikant Matthijs Haak pleit ervoor om homo’s en lesbiennes op een inclusieve manier welkom te heten in de kerk. Welkom: of je nu een relatie hebt of niet. Welkom: aan de tafel van de Heer. Homo’s én hetero’s moeten volgens hem Jezusvolgers zijn: hun kruis op zich nemen, zichzelf verloochenen en Jezus volgen in lijden en opstanding. Onderaan het artikel staat een groot aantal web- en leestips voor wie zich verder in het onderwerp homoseksualiteit wil verdiepen.

Artikel – Ad de Boer – Herman van Wijngaarden is zoveel meer dan homoseksueel

Herman van Wijngaarden is homoseksueel. Uit overtuiging heeft hij gekozen voor een leven zonder seksuele relatie. ‘Ik wil Jezus volgen en leven volgens de principes van zijn Koninkrijk’. Hij maakt zich er zorgen over dat onze cultuur zo geobsedeerd is door seks. ‘Seksualiteit is heel belangrijk, maar je gaat echt niet dood als je geen seks hebt’. Maar hij vindt ook dat het besef van het belang van lichamelijk contact is onder protestantse christenen slecht ontwikkeld is en dat de kerk ‘het andere verhaal van liefde en intimiteit’ moet laten zien.

Artikel – Patrick Nullens – ‘NGK-rapport over homoseksualiteit kiest voor wankel compromis’

Deze bespreking is positief én kritisch over het NGK-rapport Ambt en Homoseksualiteit. Patrick Nullens vindt het een zorgvuldig en fijngevoelig rapport, waarbij het Schriftgezag het vertrekpunt is en dat niet kritiekloos de jongste trends volgt. Maar hij heeft flinke moeite met de meerderheidslijn in het rapport en noemt het ‘een wankel compromis’ waarin de norm dat de Bijbel homoseksuele relaties afwijst, onvoldoende overeind blijft.

Artikel – Mariecke van den Berg – ‘Homoseksualiteit: er wordt teveel Bijbel gelezen’

Mariecke van den Berg, tot 1 april 2015 projectmanager bij LCC Plus, een alliantie van christelijke LHBT-organisaties, reageert in een ingezonden artikel kritisch op de zorg die OnderWeg-hoofdredacteur Ad de Boer in een column uitte dat christenen zich in het debat over homoseksualiteit door de tijdgeest laten meevoeren en zich niet of nauwelijks verdiepen in wat de Bijbel over het onderwerp te zeggen heeft. Zij vindt dat er meer oog moeten komen voor andere Bijbelteksten dan de bekende homoteksten en dat er meer geput moet worden uit bronnen buiten gereformeerde kring, uit andere wetenschappen en uit de levenservaringen van mensen.

Artikel – Hetty Pullen-Muis – Hoe voer je een goed gesprek over homoseksualiteit?

Het valt veel gemeenten niet gemakkelijk om het gesprek over homoseksualiteit op een goede manier te voeren; het is vaak onwennig en het gaat vaak onhandig. Hetty Pullen-Muis van het Praktijkcentrum voor de kerken geeft een reeks adviezen en tips over hoe die gesprekken wel goed kunnen gaan: in de kerkenraad, de gemeente, het pastoraat en de jongerengroep. Uitgangspunt wat haar betreft: ‘Het is van belang om los te komen van de standpunten en samen te zoeken naar een goede gesprekshouding en een echte ontmoeting met elkaar’.

Artikel/column- Ad de Boer – Tijdgeest

OnderWeg-hoofdredacteur Ad de Boer toont zich in zijn redactionele column bezorgd dat ‘we ons in de veranderingsprocessen rond vrouwen en homostellen in de kerk te gemakkelijk laten meevoeren door de tijdgeest, terwijl de Bijbel dicht blijft. Ik heb het niet over deputaten- of commissierapporten of kerkenraadsgesprekken, maar over wat ik onder kerkmensen opsnuif …. En toch zal dat moeten: de Bijbel open. Ook bij deze gevoelige vragen.

Artikel – Gerard de Lange – Tijdgeest of Bijbel? (reactie op column Tijdgeest)

Gerard de Lange, emeritus predikant NGK Ede, reageert kritisch op de column van Ad de Boer over de tijdgeest. Volgens hem speelt veel studie (over de vrouw in het ambt of homoseksualiteit) de tijdgeest alleen maar in de kaart. ‘De Bijbel is daar duidelijk over’. En ‘we moeten de meerderheid in het kwade niet volgen’.

Artikel/column- Ad de Boer – In zonde leven

OnderWeg-hoofdredacteur Ad de Boer noemt het in zijn redactionele column vreemd dat in de kerk onze omgang met (homo)seksualiteit ‘een hogere drempel legt voor de avondmaalstafel dan ons koop- en geefgedrag of onze omgang met Gods kwetsbare schepping en zijn kwetsbare schepselen’.

Boekrecensie Drie boeken over homoseksualiteit: Verscheurd – Oké, ik ben dus homo – Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit

In deze recensie worden drie boeken over christelijk geloof en homoseksualiteit  aanbevolen: de gedegen studie van Ad Prosman, Homoseksualiteit tussen Bijbel en actualiteit vooral aan predikanten, kerkenraadsleden en kerkelijke beleidsmakers; het ontspannen boekje Oké, ik ben dus homo van Herman van Wijngaarden vooral aan jongeren die (denken dat ze) homo zijn, ouders en jeugdwerkers;  het aangrijpende levensverhaal Verscheurd van Justin Lee aan iedereen die geen idee heeft hoe het voelt om te moeten worstelen met wat je bent, maar niet mag zijn. In het rond dit thema veelszins gepolariseerde klimaat in Nederland zijn alle drie boeken een verademing.

Toespraak – Homoseksualiteit, zondig of onwennig ?

Ds. Ton Huttenga (GKv studentenpastor in Groningen) neemt zijn uitgangspunt in Lev. 18: 22 en Rom. 1: 25-27. Hij nuanceert het begrip “gruwel” in Leviticus (taboe) maar waarom het taboe is, wordt niet duidelijk uit deze tekst. De oproep van Paulus m.b.t. homoseksualiteit plaatst hij in een breder kader: wat gebeurt er als mensen zaken omkeren en de schepping aanbidden i.p.v. de Schepper? Dan keert God ook andere zaken om: het normale wordt abnormaal en omgekeerd. Maar van afgoderij is in onze tijd geen sprake als liefde en trouw aan de orde zijn in christelijke homorelaties.

Preek – Ds. Kees de Winter n.a.v. Pred. 4 : 7 – 12

Beter met z’n tweeën dan alleen, een drievoudig snoer kan je niet makkelijk verbreken. Het gaat in deze tekst niet over man/vrouw en al helemaal niet over God. Een preek over relaties in het algemeen. In de eenzaamheid van deze man ziet Prediker de waarde van het samenzijn: meerzaamheid boven eenzaamheid. Hebben we mensen niet in de kou laten staan door het kerkelijk leven teveel te persen in alleen het instituut van het huwelijk? Koester relaties, hoe ongeordend die ook kunnen zijn.

Preek – Matthijs Haak n.a.v. Genesis 2:18-25

De preek staat in het jaarthema Relaties. Tijdens de preek komen 2 gemeenteleden aan het woord die homo zijn. De bijbel zegt niets over homo’s en lesbiennes van vandaag, wel over homoseksueel gedrag. In de preek komen twee Bijbelse lijnen naar voren als het gaat om homoseksualiteit. De eerste lijn is de trouwrelatie man-vrouw. De tweede is dat het er niet toe doet of je hetero bent of homo, zoals het ook niet toe doet of je Jood of Griek, man of vrouw bent. Deze beide lijnen staan in het schitterende licht van Jezus en ben je welkom.

Preek – Ds. Mark Bot n.a.v. Gen.2:18-25 & 2 Korinte 5:11-21

De preek sluit aan bij het Rapport van de CGK-synode 2013. Vervolgens wordt homoseksualiteit benaderd vanuit de kern van Schrift: de komst van Gods Koninkrijk in Christus. Je identiteit ligt niet meer in jezelf, maar in de nieuwe identiteit van het discipelschap.

Preek – Ds. L.E. Leeftink n.a.v. Galaten 6 : 2

Een poging om Gods Woord en het leven van een christenhomo bij elkaar te houden. De bijbel is duidelijk over relaties tussen man en vrouw: zo heeft God het bedoeld. Alle andere relaties (polygamie, samenwonen, homorelatie) staan in een negatieve context. Alleen: negatief waarover? Bekende teksten uit Gen. 19, Rom. 1, Lev. 18 passeren de revue, steeds met als eindvraag: kan je iemand als christenhomofiel op één noemer zetten met deze Bijbelgedeelten? Wel draag je elkaars lasten in de gemeente. Dat is wat anders dan: ik ben vrij denkend, ik laat iedereen vrij in wat hij/zij wil.

Preek – Ds. Rutger Heij n.a.v. 2 Kor. 12 : 9

Een homofiele geaardheid hebben is geen zonde, maar wel gevolg van de zondeval. Zonde ontstaat pas als we begeerten gaan volgen die God afwijst. Dat geldt ook voor hetero’s, ongehuwden. Terecht zeggen christenhomofielen dat zij zich niet herkennen in de bijbelse situaties waar homoseksuele perversiteiten worden afgewezen. Het gaat om de goede houding in het omgaan met het onvolkomene zoals ook Paulus dat moest leren in zijn leven: Mijn genade is u genoeg.

Preek – ds. Wilmer Blijdorp n.a.v. Gen. 19 : 1 – 14

Hoe sta je t.o.v. homo’s, lesbiennes? Goddeloos? Verrijkend? Hoe ga je om met iemand die anders denkt op dit gebied? Bestaat er in onze gemeente voldoende veiligheid voor openheid? Wees voorzichtig met: zo zegt de Heer. Ook voor ons luisteren en spreken geldt: in de gezindheid van Christus: open, bescheiden, afhankelijkheid van genade.