↑ Terug naar Artikelen

Opbouw

Opbouw was t/m 2014 een tweewekelijks blad dat vanuit de gereformeerde traditie van de NGK publiceerde over thema’s die van belang zijn voor geloof en levenspraktijk, zowel persoonlijk als kerkelijk. Per 1 januari 2015 is vanuit Opbouw en De Reformatie een nieuw blad ontstaan: OnderWeg.

http://www.opbouwonline.nl/ terug

downloads:

Artikel – X_NGKUtrecht_01 – Feest van genade voor homos en heteros

In drie artikelen gaat Ad de Boer in op het besluit van de NGK Utrecht om de ambten van ouderling en diakenen open te stellen voor gemeenteleden die met een partner leven in een homoseksuele relatie. Dat besluit wordt overigens nog niet uitgevoerd. In zijn eerste artikel signaleert De Boer dat in veel kleine en plattelandsgemeenten homo’s niet lijken te bestaan. Naar zijn indruk worden ze daar niet of nauwelijks gekend en aanvaard. De grote-stadskerken bieden hen vaak wel een veilige plek, maar lopen er dan ook tegenaan dat sommige homo’s kiezen voor een relatie. Zo ook de NGK Utrecht. Hij schetst de weg die kerkenraad en gemeente gegaan zijn om tot hun besluit over homo’s en de ambten te komen en de overwegingen, op grond waarvan de keus is gemaakt. Dit is het eerste artikel in een serie van drie.

Artikel – X_NGKUtrecht_02 – Stemmen uit de wereldkerk

In drie artikelen gaat Ad de Boer in op het besluit van de NGK Utrecht om de ambten van ouderling en diakenen open te stellen voor gemeenteleden die met een partner leven in een homoseksuele relatie. Dat besluit wordt overigens nog niet uitgevoerd. In zijn tweede artikel geeft hij een zeer kritische beschouwing over het Utrechtse besluit. Daarin wijst hij het besluit om zowel Bijbels-inhoudelijke als om kerkrechtelijke redenen af. Hij betoogt ook dat de NGK Utrecht zich hiermee verwijdert van de wereldwijde evangelikale beweging. Hij geeft daarvan enkele voorbeelden uit de Engelstalige kerkelijke wereld. Dit is het tweede artikel in een serie van drie.

Artikel – X_NGKUtrecht_03 – Samen aan de voet van het kruis

In drie artikelen gaat Ad de Boer in op het besluit van de NGK Utrecht om de ambten van ouderling en diakenen open te stellen voor gemeenteleden die met een partner leven in een homoseksuele relatie (het besluit wordt overigens nog niet uitgevoerd). In het derde en laatste artikel wijst hij een weg waarop de kerken elkaar kunnen helpen om samen dicht bij het Woord van de Here te blijven. Hij vindt een landelijke bespreking van het onderwerp in de NGK wenselijk en bepleit een houding tegenover homo’s waarin verootmoediging, genade en waarheid samengaan. Dit is het derde artikel in een serie van drie.

Artikel – X_NGKUtrecht_04 – De culturele factor 1

In twee artikelen reageert ds. Job Smit op eerdere artikelen in Opbouw van de hand van Ad de Boer. Hij mist in de discussie de aandacht voor de ‘culturele factor’. Nergens in de Bijbel is de spits gericht op de individuele homo. Veroordeling van homoseksualiteit komt alleen voor vanwege de verbondenheid met goddeloosheid. Bovendien kijken wij anders naar homoseksualiteit dan Paulus deed. Daarom hoeft de weg naar een relatie niet te worden uitgesloten. Dit is het eerste artikel in een serie van twee.

Artikel – X_NGKUtrecht_05 – De culturele factor 2

Ds. Smit reageert in twee artikelen op eerdere artikelen in Opbouw van de hand van Ad de Boer. Hij mist in de discussie de aandacht voor de ‘culturele factor’. Nergens in de Bijbel is de spits gericht op de individuele homo. Veroordeling van homoseksualiteit komt alleen voor vanwege de verbondenheid met goddeloosheid. Bovendien kijken wij anders naar homoseksualiteit dan Paulus deed. Daarom hoeft de weg naar een relatie niet te worden uitgesloten. Dit is het tweede artikel in een serie van twee.

Artikel – X_NGKUtrecht_06 – Meer stemmen uit de wereldkerk

Leendert Marijs reageert op de artikelen van Ad de Boer over het besluit van de NGK Utrecht over homo en ambt. Hij vindt dat De Boer selectief en eenzijdig citeert en wijst op stemmen in de evangelikale wereldkerk die anders aankijken tegen een actieve rol van homoseksuelen in de kerk. Hij vindt het oordeel dat de Bijbel geen ruimte geeft voor samenlevende homo’s in de ambten hard. In een gesprek in het kerkverband daarover ziet hij niets. Het primaat ligt bij de plaatselijke kerkenraad.

Artikel – X_NGKUtrecht_07 – Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen

In een korte reactie op de artikelen van Ad de Boer over het besluit van de NGK Utrecht over homo en ambt ziet Matthan Caan ruimte om de ambten open te stellen voor homofielen, ook als zij een relatie hebben. Zij kunnen vanuit hun empathisch vermogen een goede en eigen bijdrage leveren aan de opbouw van de gemeente. Ook rond dit onderwerp moet de kerk een voortrekkersrol vervullen.

Artikel – X_NGKUtrecht_08 – Ga eerlijk met de Bijbel om

In twee artikelen gaat Ad de Boer in op de reacties die zijn drieluik over het besluit van de NGK Utrecht over homo en ambt heeft losgemaakt. Hij valt Job Smit bij in zijn pleidooi voor een zorgvuldige vertaalslag van de Bijbel naar onze tijd en erkent dat er verschillen zijn tussen de homoseksualiteit waar de Bijbel over spreekt en de homoseksualiteit zoals we die vandaag onder christenen tegenkomen. Dat verschil is volgens hem niet dat de Bijbel homoseksualiteit alleen als perversiteit kent. Steeds meer studies maken duidelijk dat men in de tijd van de Bijbel wel degelijk oprechte, stabiele en gelijkwaardige homorelaties kende. Het verschil zit hem er vooral in dat homoseksualiteit in de Bijbel direct verbonden wordt met collectieve uitingen van opstand tegen God en dat het perspectief op wat er in individuele homo’s en lesbiennes omgaat en op hun persoonlijke strijd ontbreekt. Dit is het eerste artikel in een serie van twee.

Artikel – X_NGKUtrecht_09 – Loop niet weg uit de spanning

In twee artikelen gaat Ad de Boer in op de reacties die zijn drieluik over het besluit van de NGK Utrecht over homo en ambt heeft losgemaakt. Hij erkent dat er verschillen zijn tussen de homoseksualiteit waar de Bijbel in de ‘homoteksten’ over spreekt en de homoseksualiteit zoals we die vandaag onder christenen tegenkomen. Hij pleit er echter voor niet bij die teksten te blijven staan, maar door te spitten naar de diepere laag ín de Bijbel en ónder de teksten: de beweging van Gods schepping naar het Koninkrijk dat in Jezus Christus gekomen is. Waar Jezus en Paulus die twee aan elkaar verbinden, komen geen moment naast de man/vrouw-verhouding ook de man-man- en de vrouw-vrouw-verhouding als mogelijke opties in beeld, maar worden huwelijk en seksualiteit gerelativeerd. Zowel Job Smit als Gerard de Lange lopen volgens hem teveel weg uit de spanning, die Antoine Bodar tekent en doorleeft: ‘Een leeuw op de kansel, een lam in de biechtstoel’. Dit is het tweede in een serie van twee artikelen.

Artikel – Y_Loonstra_01 – Gesprek Over Homoseksualiteit 1

In drie artikelen bespreek dr. Ad van der Dussen het boek van dr. Bert Loonstra, ‘Hij heeft een vriend’. Homorelaties in de christelijke gemeente (Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2005). In dit eerste artikel reageert hij positief op Loonstra’s pleidooi voor een open gesprek, waarin niet bij voorbaat een bepaalde mening over homoseksualiteit wordt afgewezen. Van der Dussen geeft de argumenten weer op grond waarvan Loonstra ruimte binnen de gemeente bepleit voor homorelaties. Centraal daarin staat de stelregel van I Korinthiërs 6:12 en 10:23: ‘Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig’. Dit is het eerste artikel in een serie van drie.

Artikel – Y_Loonstra_02 – Gesprek Over Homoseksualiteit 2

In drie artikelen bespreek dr. Ad van der Dussen het boek van dr. Bert Loonstra, ‘Hij heeft een vriend’. Homorelaties in de christelijke gemeente (Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2005). In dit tweede artikel reageert hij kritisch op de centrale maatstaf, op grond waarvan Loonstra ruimte bepleit voor homorelaties: Is het nuttig, opbouwend en niet verslavend. Volgens Van der Dussen is die drievoudige richtingaanwijzer niet bruikbaar als een universele maatstaf ter bepaling van wat goed en niet goed is. Hij wijst erop dat Paulus veel breder spreekt over wat Gods wil is en daarvoor ook andere maatstaven geeft. Hij mist bij Loonstra aandacht voor het feit, dat er in homoseksualiteit als zodanig iets verwrongens zit, dat wat Paulus het tegennatuurlijke’ noemt. Van der Dussen vindt dat er reden is om in de kerk zowel in pastoraal als principieel opzicht blijvende verlegenheid te kennen met homorelaties. Dit is het tweede artikel in een serie van drie.

Artikel – Y_Loonstra_03 – Gesprek Over Homoseksualiteit 3

In drie artikelen bespreek dr. Ad van der Dussen het boek van dr. Bert Loonstra, ‘Hij heeft een vriend’. Homorelaties in de christelijke gemeente (Uitgeverij Boekencentrum, Zoetermeer 2005). In dit derde artikel stelt hij, anders dan Loonstra, dat de keuze voor de celibataire staat minder principiële verlegenheid met zich meebrengt en daarom principieel de voorkeur verdient. Anderzijds wijst hij op homoseksuele christenen die het gevoel hebben door het gebod ‘Blijf alleen’ gedwongen te worden tot een leven dat naar de dood doet verlangen. Daarom vindt Van der Dussen dat de kerk terughoudend moeten zijn in het oordelen over de keuze van sommigen voor een vaste homoseksuele relatie. Van der Dussen bepleit een ethiek van de verlegenheid, waarin soms een weg gegaan wordt waar je als kerk onmogelijk enthousiast over kunt zijn omdat er iets wringt, omdat het niet gaat zoals God het bedoeld heeft. Volgens hem past dat bij het leven in een schepping die nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Dit is het derde artikel in een serie van drie.

Artikel – Y_Loonstra_04 – Verder gesprek over homoseksualiteit, een reactie op ds. van der Dussen

Ds. M. Janssens gaat in op drie artikelen die Van der Dussen in Opbouw (september/oktober 2005) wijdde aan het boek van dr. B. Loonstra, Hij heeft een vriend. Naast waardering uit hij ook kritiek. Die betreft met name het Bijbelgebruik door Van der Dussen. Hij mist bij hem aandacht voor Paulus’ woord: ‘Laat ieder voor eigen besef volledig overtuigd zijn’ en vindt dat de kerk van daaruit zeer terughoudend moet zijn met het oordelen over wat ook maar. Daarnaast legt hij vanuit Genesis 1-2 (‘Het is niet goed dat de mens alleen zij’’) veel nadruk op het belang van een relatie voor een mens, hetero of homo.

Artikel – Z_Jong_01 – Onderweg met de homoseksuele naaste

Dit artikel bevat het eerste deel van een lezing die drs. H. de Jong in 2003 hield voor Contrario, een organisatie van homo’s en lesbiennes in de kleine gereformeerde kerken. De Jong ziet de homoseksuele aanleg niet als een scheppingsvariant, maar als een ‘deviant’. Maar dan wel in het kader van de zondeval, die alle mensen trof. Hij wil komen tot een dulden en niet veroordelen van een homoseksuele relatie. Ook als dam tegen ontucht. Dit is het eerste artikel in een serie van twee.

Artikel – Z_Jong_02 – Homoseksualiteit en de christelijke gemeente

Dit artikel bevat het tweede deel van een lezing die drs. H. de Jong in 2003 hield voor Contrario, een organisatie van homo’s en lesbiennes in de kleine gereformeerde kerken. Hij wil het samenleven in een homoseksuele relatie niet veroordelen, maar dulden. Wel vindt hij dat het homoseksueel samenleven iets problematisch houdt. Hij is niet voor het benoemen van ambtsdragers die homoseksueel samenleven. Hij voert ook een pleidooi voor onthouding als teken dat huwelijk en seksualiteit niet alles zijn. Dit is het tweede artikel in een serie van twee.