↑ Terug naar Artikelen

Nederlands Dagblad

Hieronder staan artikelen rond het thema van deze website die afkomstig zijn uit het Nederlands Dagblad (ND). De citaten geven een indruk van de inhoud van het artikel, de link leidt naar het artikel op de site van het ND. Voor ND-abonnees die zijn ingelogd, is kennisname gratis; niet-abonnees moeten als regel een klein bedrag betalen om de artikelen te kunnen lezen.

Artikel – Dominee wil homotaboe doorbreken

De hersteld-hervormde emeritus predikant Dustin Burggraaf kwam in een opiniebijdrage in het Reformatorisch Dagblad uit voor zijn homoseksualiteit. ‘Er wordt voorbijgegaan aan de grote nood van homo’s, soms worden er heel generaliserend allerlei dingen over homo’s gezegd’.

Artikel – Debat over de ‘gave van homoseksualiteit’

Een verslag van een debatavond binnen de Gereformeerde Bond in de PKN over homoseksualiteit met o.a. een bijdrage van scriba Arjan Plaisier. Het was een diepgaand gesprek tussen de deelnemers over hoe je de Bijbel leest en welk gewicht je aan Bijbelpassages toekent. Ook was het pleidooi te horen om te zorgen voor open en veilig klimaat in de kerk. Twee homo’s vertelden  hoe ze de ruimte in de kerk ervaren.

Artikel – Jaap Zijlstra: blijmoedig en gezegend

Een interview met dominee-dichter Jaap Zijlstra ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag, waarin ook zijn homoseksualiteit ter sprake komt. ‘Het is geen keuze. Als homo word je geboren’. En: ‘Waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen’.

Artikel – Voorlopig berusten in homorelatie

Het  congres van de Theologische Universiteit in Kampen over homoseksualiteit in januari 2012 had als doel om tot een gezamenlijke christelijke visie op homoseksualiteit te komen, Maar daarvoor waren de verschillen te groot. En wat heb je aan een christelijke visie op homoseksualiteit, als de mensen om wie het gaat massaal afhaken, vroeg ethicus Ad de Bruijne zich hardop af. Hij wil de Bijbelse norm handhaven, maar bepleit ruimte voor compromissen in de pastorale praktijk.

Artikel – Homorelatie kan niet, helaas

Een interview met GKv-predikant Maarten van Loon die Paulus’ sleuteltekst in Romeinen 1 over homoseksualiteit als ‘tegennatuurlijk’ onderzocht. Hij ziet geen ruimte voor christelijke homorelaties ‘in liefde en trouw’, een conclusie waar hij zelf onvrede mee heeft.

Artikel – Homoseksueel en toch een heterorelatie niet de norm

Een getrouwde homo is blij met de positieve geluiden over homo’s in een huwelijk, maar waarschuwt om daar een nieuwe norm van te maken. Want als God man en vrouw voor elkaar geschapen heeft, is een huwelijk waarin een van de partners homo is, dan wel een huwelijk zoals God het bedoeld heeft?

Artikel – Trouwen (m/v) als second best

Een reportage over de vraag, waarom homoseksuele christenen soms toch voor een heteroseksuele relatie en dis voor het huwelijk kiezen. Een van hen zegt: ‘‘Dat is geen verdringing, maar gehoorzaamheid. We hebben een supergoed huwelijk.’

Artikel – Zij die er voor kiezen, alleen te blijven

Columnist Ad de Bruijne vraagt aandacht voor die christen-homo’s die er voor kiezen geen relatie aan te gaan, maar alleen te blijven, omdat ze geloven dat God dat van hen vraagt.

Artikel – Als je ‘zo’ bent, vertel het haar direct

Dit artikel is een open brief aan een getrouwde ouderling met homoseksuele gevoelens. De brief is geschreven door een lezer die de dezelfde situatie van nabij heeft meegemaakt en ervan uitgaat dat er meer mensen met dit probleem worstelen.

Artikel – Ik heb verteld dat ik ‘zo’ ben

In de krant van 13 februari 2002 stond een open brief aan een getrouwde ouderling met homoseksuele gevoelens. In onderstaand artikel reageert een lezer die in dezelfde situatie verkeert. Hij spreekt van een ‘gigantisch pastoraal probleem’ in de kerken en hij roept op tot een klimaat ‘waarin homo’s zich veilig voelen en zich ook durven te laten zien’.

Artikel – Kerkelijke correctheid rondom homoseksualiteit

De laatste tijd lijken gereformeerde en evangelische christenen minder zeker over homoseksualiteit. Niet zo lang geleden vonden zij vrijwel unaniem dat homoseksuele relaties niet kunnen. Maar nu geeft bijvoorbeeld de EO spreekruimte aan een royalere visie. In steeds meer gemeenten vind je samenwonende homo’s. En kerkenraden worstelen met hun beleid op dat gebied.

Artikel – Het zachte juk van Christus, niet de zweep van onze moraal

De toenemende onduidelijkheid in christelijke kring rond homoseksualiteit vraagt niet in de eerste plaats om stevige maatregelen richting homo’s, maar om verootmoediging en vernieuwing rond een dieper probleem in veel westerse kerken als geheel: hoe zit het met de navolging van Christus in een postchristelijke samenleving?

Artikel – Bezinning op homoseksualiteit draait om individuele gelovige

Met zijn bespreking van het boek van Robert Gagnon over homoseksualiteit en Bijbel (ND van 16 en 17 september) levert A.L.Th. de Bruijne een bijdrage aan bezinning op dit punt.

Artikel – Meer oog voor de gevoelens van homo’s

In 2003 publiceerde het ND een reeks artikelen over het Schriftgezag. In vier van die artikelen ging het over homoseksualiteit. Het eerste artikel verscheen op 21 mei 2003 onder de titel ‘Meer oog voor de gevoelens van homo’s’.

Over bijvoorbeeld de interpretatie van het scheppingsverhaal kun je tot op zekere hoogte vrijblijvend theoretiseren. Heel anders wordt het wanneer bijbeluitleg mensen tot in het diepst van hun ziel raakt. Homoseksualiteit is typisch een onderwerp waarbij alles op scherp komt te staan.

Artikel – Gebrokenheid, geduld en Gods bedoeling

In 2003 publiceerde het ND een reeks artikelen over het Schriftgezag. In vier van die artikelen ging het over homoseksualiteit. Het tweede artikel verscheen op 23 mei 2003 onder de titel ‘Gebrokenheid, geduld en Gods bedoeling’.

Een half jaar geleden trok drs. A.L.Th. de Bruijne, docent ethiek aan de vrijgemaakte Theologische Universiteit in Kampen, de aandacht met twee artikelen in het ND over homoseksualiteit. We weten het allemaal niet zo zeker meer, signaleerde hij. En rondom die onzekerheid is volgens hem een sfeer van ‘kerkelijke correctheid’ ontstaan.

Artijel – ‘Ik zeg te weinig, maar meer zeg ik niet’

In 2003 publiceerde het ND een reeks artikelen over het Schriftgezag. In vier van die artikelen ging het over homoseksualiteit. Het derde artikel verscheen op 28 mei 2003 onder de titel ‘Ik zeg te weinig, maar meer zeg ik niet’.

De Bijbel staat negatief tegenover homoseksualiteit, daar zijn uitleggers het meestal wel over eens. Een homorelatie is geen variant op het door God ingestelde huwelijk. Maar hoe breng je wat de Schrift zegt in praktijk in een gebroken bestaan?

Artikel – Iedereen moet het mes in eigen vlees zetten

In 2003 publiceerde het ND een reeks artikelen over het Schriftgezag. In vier van die artikelen ging het over homoseksualiteit. Het vierde artikel verscheen op 30 mei 2003 onder de titel ‘Iedereen moet het mes in eigen vlees zetten’.

De Bijbel toepassen in het concrete leven is niet eenvoudig. Wie weet wat God ergens over zegt, heeft het daarmee nog geen plek gegeven in het leven. Dat vraagt inzicht, durf en, als het erg lastig wordt, het gaan van een weg. Een weg die in diverse richtingen wordt gezocht. Dat is toch wel de voornaamste conclusie die kan worden getrokken na de rondgang langs bijna dertig theologen.

Artikel – Erken gevoelens homofiele gemeenteleden

In een workshop op het ToerustinGcongres over pastorale zorg voor homofiele gemeenteleden, toonde ds. K. van den Geest begrip voor homofiele samenlevingsvormen. Er volgden vele reacties, die nu door Van den Geest beantwoord worden. ‘Normen zijn geen liniaal, het zijn richtlijnen.’

Artikel – Briefwisseling over homoseksualiteit

Eind 2005, begin 2006 publiceerde het ND een briefwisseling tussen Mark Westergraaf en Reitze Siebesma, die allebei het onderwerp homoseksualiteit uit ervaring kennen. Ieder van hen schreef de ander zes brieven. Daarin komen hun verschillen van opvatting duidelijk naar voren, maar blijven ze intensief met elkaar in gesprek vanuit hun christelijke overtuiging.

Artikel – Misschien ben ik wel uw zoon

In deze brief reageert een jonge lezer op de briefwisseling die Reitze Siebesma en Mark Westergraaf in het ND voerden. Hij laat zien hoe moeilijk het is te aanvaarden dat je ‘zo’ bent en ermee naar buiten te komen. Hij pleit vooral voor een open gesprek. ‘Misschien ben ik wel úw zoon…’

Artikel – Dubbele maat

Dat een homoseksuele relatie tegen Gods wet ingaat, is voor velen duidelijk. Maar als andere geboden van God worden overtreden, worden ineens andere criteria aangelegd.

Artikel – Smoesjes rond homoseksualiteit

Zou het nog lang duren voordat homoseksuele relaties in orthodox-christelijke kring aanvaard zijn? Iets in mij zegt dat het daarop uitloopt.

Artikel – ‘In dat zinnetje kwam Zijn liefde naar me toe’

In onderstaand verhaal vertelt Corrieke van der Kruk hoe ze altijd had gedacht geen relatie aan te durven met een man, hoe ze ontdekte dat ze lesbisch was, maar ook hoe er een grote verandering in haar leven kwam.

Nederlands Dagblad

Het Nederlands Dagblad is een christelijke ochtendkrant uit de gereformeerde traditie.